Zarządzenie Nr 36/2008

Zarządzenia


Zarządzenie Nr 36/2008

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 21 listopada 2008 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm. ) i § 15 pkt 2 uchwały Nr XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 88.706,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 88.706,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 11.227.510,41 zł

wydatki 14.378.396,77 zł.§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

 

Załączniki >>