Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego.

Przetargi


Aleksandrów dnia 23 grudnia 2008r.


O G Ł O S Z E N I E

o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tys EURO.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie

NIP: 768-13-37-192

REGON: 590410258 tel: 0-44 7560038 fax: 0- 44 7560038

2. Określenie trybu zamówienia:

Zamawiający ogłasza uproszczony przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego do autobusu szkolnego ; Zarządzenie Wójta Gminy Aleksandrów Nr 9/2008

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oleju napędowego do autobusu szkolnego gminy Aleksandrów w roku 2009.”- w ilości 10000 litrów

3.2.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia :

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w okresie od 5.01.2009

do dnia 31 grudnia 2009.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

6.1. O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia;

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-posiada aktualna koncesję na obrót paliwami ciekłymi;

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Kryterium oceny oferty będzie wyłącznie jej cena .

      - Realizacja zamówienia zostanie powierzona Dostawcy, którego oferta uzyska najwyższą

wartość procentową ustaloną według wzoru :

średnia cena 1 litra na dzień sporządzenia oferty ogłoszona na stronie internetowej www.paliwa.pl

Wartość procentowa = ------------------------------------------------------ x 100 %

wyliczona dla danej oferty cena 1 litra zaoferowana przez Dostawcę

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Gminnym Zespole Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie terminie do 05 stycznia 2009r.do godz. .12 oo


11. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni . Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 


...................................................

( Pieczęć i podpis zamawiającego)