Uchwała Nr XXII/120/2008

UchwałyUchwała Nr XXII/120/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 grudnia 2008 roku


w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e pkt.10, 15 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje :


§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 136.738,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.676.712,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 11.296.954,41 zł

wydatki 12.634.390,77 zł.


§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 1.337.436,36 zł, który zostanie pokryty:

1) zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 1.271.550,00 zł

2) wolnymi środkami z 2007 roku w kwocie 65.886,36 zł


§ 5. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.999.207,80 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.661.771,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 6. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2008r. wg załącznika Nr 3 i ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2015 wg załącznika Nr 4.


§ 7. Ustala się limit wydatków na rok budżetowy 2008 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 8. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.373.320,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w załącznikach Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały stanowiących plan nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 15.006.410,00 zł.

§ 10. Do uchwały budżetowej załącza się prognozę łącznej kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 12. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.-

Załączniki >>