Uchwała Nr XXII/117/2008

Uchwały


Uchwała Nr XXII/117/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 grudnia 2008 roku


o uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:


§ 1.  Uchyla się uchwałę Nr XV/91/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zmienioną uchwałami Nr XVIII/102/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku i Nr XX/109/2008 z dnia 24 października 2008 roku .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.