Uchwała Nr XXII/118/2008

Uchwały


Uchwała Nr XXII/118/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 grudnia 2008 roku


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku ( M. P. Nr 81, poz. 717 ) z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 roku na obszarze gminy Aleksandrów.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.