Uchwała Nr XXII/119/2008

Uchwały


Uchwała Nr XXII/119/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 grudnia 2008 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XI/58/2007

z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od

nieruchomości


Na podstawie art. 5 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 ) art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002, Nr 23 poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:


§1. W Uchwale Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XI/58/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie : wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienia się §1 ustęp 1 punkt d) który od dnia 01-01-2009 roku otrzymuje następujące brzmienie :


§1. ustęp 1 punkt d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,”


§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2009 roku.-