Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przetargi


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻYWójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) wykonując :

 • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXII/128/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność komunalną Gminy Aleksandrów

Lp
Położenie nieruchomości
Numer działki
Powierzchnia nieruchomości
Nr księgi wieczystej
Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Forma zbycia nieruchomości

Cena sprzedaży

Sposób zapłaty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1


MARIANÓW
420/1

w

1/2 części


849m2
w

1/2 części

49304


Działka położona jest w terenach zabudowy zagrodowej .

Na działce znajduje się budynek mieszkalny stanowiący własność współwłaściciela działki .

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy.

Bezprzetargowa sprzedaż na rzecz pozostałych współwłaścicieli

3.192zł + 22% podatku VAT

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.


Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 , pkt 2 , z zastrzeżeniem art.216a , przysługuje z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów osobie fizycznej lub prawnej , która spełnia jeden z następujących warunków tj. :

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust. 1 . Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu .

 • jest poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art.35 ust.1 wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu .
Zgodnie z art.37 ust.2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość może być zbyta w drodze bezprzetargowej , jeżeli :


   • jest zbywana na rzecz osoby , której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu , stosownie do art.34

   • zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostkową samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami

   • jest zbywana na rzecz osób , o których mowa w art.68 ust.1 pkt 2

   • zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny

   • sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego

   • przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część , niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie , która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć , jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości

   • ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji

   • jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną , na której terenie jest położona

   • przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości , a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości

   • jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych , mających uregulowane stosunki z państwem , na cele działalności sakralnej

Z dniem 31 grudnia 2003 roku utracił moc obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzony Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29 grudnia 1986 roku ( Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 roku – z późn. zm.).

W chwili obecnej Gmina Aleksandrów nie ma opracowanego nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy .

Zainteresowani nabyciem działki o której mowa w niniejszym wykazie winni zapoznać się z przedmiotem sprzedaży w siedzibie Urzędu Gminy

w Aleksandrowie.

Szczegółowych informacje o działce można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie - pokój nr 103, tel. (0-44) 756-00-69

wew. 26

Aleksandrów, dnia 09.01.2009r