Protokół Nr XX/2008

Protokoły
P R O T O K Ó Ł

Nr XX/2008

z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie

odbytej w dniu 24 października 2008 roku


W sesji, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie, uczestniczyło 14 radnych, na ogólną liczbę 15 radnych.


1

Brzozowski

Mariusz

- Skotniki

2
Chamernik
Zbigniew
- Kawęczyn
3
Józefowski
Grzegorz
- Dębowa Góra
4
Kowalski
Tomasz
- Dabrówka
5
Król
Helena
- Kotuszów
6
Magiera
Władysław
- Szarbsko
7
Mamrot
Paweł
- Siucice
8
Ogłoza
Józef

- Wólka Skotnicka

9
Przybył
Łukasz
- Aleksandrów
10
Sędkowski
Bogdan
- Ciechomin
11
Staśkiewicz
Zbigniew
- Janikowice
12
Szamburski
Witold
- Niewierszyn
13

Szczegielniak

Alina

- Dąbrowa n/ Czarną

14
Ślusarczyk
Zbigniew

- Reczków Nowy


Radny nieobecny : Ząbecki Marek, zam. JaksonekSpoza grona radnych w obradach udział wzięli:

Pan Dionizy Głowacki – Wójt Gminy Aleksandrów

Pan Jacek Rożnowski – p.o. Wójta Gminy

Pan Grzegorz Gural - Z-ca Wójta

Pani Małgorzata Melka – Sekretarz Gminy

Pani Teresa Małecka – Skarbnik Gminy

Mieszkańcy Gminy Aleksandrów

Sołtysi z terenu gminy wg. załączonej listy obecności,

Posiedzeniu przewodniczył Pan Grzegorz Józefowski Przewodniczący Rady Gminy,


Protokółowała Małgorzata Przybył pracownik Urzędu Gminy.


Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.


Przewodniczący Rady – Grzegorz Józefowski o godzinie 11:00 otworzył obrady XX Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie. Następnie powitał wszystkich zgromadzonych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu).Następnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który wraz z projektami uchwał był przekazany radnym w materiałach na sesję.
Proponowany porządek obrad :


  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

  4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie:

  a) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów.

  6. Interpelacje radnych i odpowiedzi.

  7. Dyskusja i wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował następujące zmiany w porządku obrad:


dopisanie do punktu 5:

  • podpunktu b) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

  • podpunktu c) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

  • Podpunktu d) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  • podpunktu e) odwołania Skarbnika Gminy Aleksandrów.

Przewodniczący Rady poinformował, że podjęcie trzech pierwszych uchwał jest konieczne ze względu na zmianę na stanowisku wójta. Należy upowaznić Pana Wójta Dionizego Głowackiego do podpisywania dokumentów kredytowych. Natomiast uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy jest konieczna w związku z decyzją Pani Skarbnik o odejściu z pracy, po uzyskaniu prawa do wcześniejszej emerytury Poddał propozycję zmiany porządku obrad sesji pod głosowanie. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.Punkt 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był do wglądu w sekretariacie, radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczącypoddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Protokół z XIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, przy 14 głosach “za”.


Punkt 3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.


p.o Wójta Pan J.Rożnowski – poinformował, że najistotniejszą kwestią było rozstrzygnięcie przetargu na drogę Skotniki – Wacławów, umowa została już podpisanaRadny Bogdan Sędkowski – zapytał o dalsze losy szkoły w Ciechominie.


p.o Wójta Pan J.Rożnowski – odpowiedział, że umowa dzierżawy została wypowiedziana przez Gminę i do dnia 10 listopada wydzierżawiający jest zobowiązany do przywrócenia stanu budynku sprzed umowy.
Punkt 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.


Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 19 października 2008 roku odbyły się na terenie Gminy Aleksandrów przedterminowe wybory Wójta Gminy. Wybory te wygrał Pan Dionizy Głowacki. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy.


Wójt Gminy Pan Dionizy Głowacki złożył slubowanie. (treść w załączeniu)


Wójt Gminy Pan Dionizy Głowacki - zabierając głos podziękował wszystkim zebranym i wyraził chęć, aby współpraca Rady Gminy, sołtysów i wszystkich mieszkańców Gminy Aleksandów układała się jak najlepiej, z korzyścią dla rozwoju Gminy.


Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Izabela Lewandowska – wręczyła Panu Dionizemu Głowackiemu zaświadczenie stwierdzające, że w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Aleksandrów, które odbyły się 19 października został wybrany Wójtem Gminy Aleksandrów. Wręczając kwiaty pogratulowała Panu Wójtowi i złożyła najserdeczniejsze życzenia owocnej pracy na rzecz rozwoju Gminy.

Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:


a)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów.


Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy zakłada takie samo wynagrodzenie, jakie otrzymywał ś.p. Wójt Henryk Małecki.

Odczytał projekt uchwały w sprawieustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów.

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwałę podjęto, przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”. Oznaczona została Nr XX/107/2008.

(Uchwała stanowi załącznik do protokołu)b) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Przewodniczący Rady poinformował, że są to uchwały upoważniające Wójta Gminy Pana Dionizego Głowackiego do dokonywania w imieniu Gminy czynności formalno – prawnych związanych z zaciągnięciem kredytów.


Przewodniczący Rady odczytał projekt zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 14 głosach „za”. Oznaczona została Nr XX/108/2008.

(Uchwała stanowi załącznik do protokołu) 1. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Przewodniczący Rady odczytał projekt zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 14 głosach „za”. Oznaczona została Nr XX/109/2008.

(Uchwała stanowi załącznik do protokołu)
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Przewodniczący Rady odczytał projekt zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 14 głosach „za”. Oznaczona została Nr XX/110/2008.

(Uchwała stanowi załącznik do protokołu)
  e) odwołania Skarbnika Gminy Aleksandrów.

   Pan Przewodniczący poinformował, że Pani Skarbnik złożyła dnia 7 lipca podanie o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 29 października 2008 roku w związku z uzyskaniem prawa do świadczeń emerytalnych.

   Pani Skarbnik poinformowała, że rezygnuje z pełnienia funkcji Skarbnika Gminy, ponieważ nabyła prawa do świadczeń emerytalnych, ponadto znalazła się w ciężkiej sytuacji rodzinnej i nie czuje się na siłach, aby dźwigać odpowiedzialność finansową Gminy. Poprosiła, aby pozytywnie ustosunkować się do projektu uchwały.

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 14 głosach „za”. Oznaczona została Nr XX/111/2008.

(Uchwała stanowi załącznik do protokołu)Pan Przewodniczący - w imieniu Radnych Gminy podziękował Pani Skarbnik za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Aleksandrów i wręczył kwiaty.Punkt 6. Interpelacje radnych i odpowiedzi.


p.o Wójta Pan J. Rożnowski – podziękował za trzy miesiące wspólnej pracy na rzecz Gminy. Pogratulował Panu Dionizemu Głowackiemu zwycięstwa w wyborach.


Pan Grzegorz Gural - Z-ca Wójta – pogratulował Panu Wójtowi zwycięstwa w wyborach i życzył sukcesów na drodze zawodowej. Poinformował, że w dniu wczorajszym tj. 23 października 2008 roku złożył podanie o rozwiązanie stosunku pracy. Podziękował sołtysom i radnym za współpracę w działaniu na rzecz gminy. Poinformował, że w okresie, w którym pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy udało się zrealizować m.in. następujące inwestycje:

 • rozpoczęta została budowa drogi Wacławów – Skotniki,

 • rozpoczęty został przetarg na modernizację remizy w Niewierszynie,

 • rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Siucice Karczówka i Niewierszyn,

 • przygotowana została dokumentacja na budowę 10 kilometrów dróg gminnych,

 • gotowe są dokumentacje na sieci wodociągowe,

 • z końcem października mija termin na opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Jaksonku,

 • na budowę świetlic środowiskowych w Szarbsku i Jaksonku,

 • adaptacje budynków w Skotnikach i Niewierszynie na lokale socjalne,

 • opracowana jest koncepcja kanalizacji gminy,

 • opracowana jest dokumentacja na halę sportową przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie oraz Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Aleksandrowie.Pan Przewodniczący - podziękował Panu Jackowi Rożnowskiemu za trzymiesięczną pracę na rzecz gminy Aleksandrów.

Punkt 7. Dyskusja i wolne wnioski.

Nie zabrano głosu.
Punkt 8. Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 11:35 zamknął obrady XX Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.