Protokół Nr XXIII/2008

Protokoły

P R O T O K Ó Ł

Nr XXIII/2008
z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie
odbytej w dniu 30 grudnia 2008 roku

Cały dokument w postaci .pdf >>