Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 09.02.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-1/2009


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 71 ust 1 i ust.2 , art. 75 ust.1 pkt 4 , art. 82 ust.1 ustawy z dnia

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora :

 • Gminę Aleksandrów powiat piotrkowski

z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

 • modernizacji hydroforni w miejscowości Jaksonek gmina Aleksandrów

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego


1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia


Inwestycja polegająca na modernizacji hydroforni w miejscowości Jaksonek gmina Aleksandrów realizowana jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 132 .

Teren inwestycji w studniom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów przeznaczony został pod pod istniejące ujęcie wody , a więc założenia projektowe są zgodne z planowaną inwestycją .

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich


 • w fazie realizacji inwestycji należy zapewnić prowadzenie robót w sposób zabezpieczający przed powstaniem szkód

 • wszystkie urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować

 • przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji posiadanych urządzeń

 • stosować urządzenia i technologie zapewniające minimalizację ilości wytwarzanych odpadów

 • prowadzić racjonalną gospodarkę wykorzystywania materiałów i surowców , a używane materiały , których stosowanie powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych , w miarę możliwości , zastępować substytutami mniej niebezpiecznymi dla środowiska

 • odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych , w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi

 • wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami , posiadających wymagane prawem zezwolenie w celu odzysku lub unieszkodliwiania

 • uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu , do którego inwestor posiada tytuł prawny

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdza się , aby występowały zabytki , wartości przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegające ochronie .

Teren pokryty jest roślinnością niską - trawą .

Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu sprzed jej realizacji .


3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji

wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1-13 w/cyt. ustawy ,

w szczególności w projekcie budowlanym , w przypadku decyzji o których mowa

w art.72 ust.1 pkt 1 i 10 w/cyt. ustawy


 • projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszej decyzji

 • w projekcie budowlanym określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją przedsięwzięcia

 • istniejące urządzenia i obiekty dostosować do współpracy z projektowanymi w ramach rozbudowy przedsięwzięcia

 • uzyskać pozwolenie wodnoprawne na :

  a) wykonanie urządzeń wodnych wylotu Ø 110 służącego do wprowadzania ścieków

  pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu ziemnego w działce numer 132 ,

  wraz z pogłębieniem tego rowu do rzędnej 198,6m npm

  b) wykonanie trzech betonowych studni chłonnych Ø 2000 i głębokości 3,0m ,

  służących do wprowadzania czystych wód ze zbiorników retencyjnych do ziemi

 • wprowadzać oczyszczone ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody do rowu ziemnego oraz czystych wód z okresowego spustu ze zbiorników retencyjnych , do ziemi

 • w przypadku konieczności usuwania drzew lub krzewów , projekt budowlany należy

  rozszerzyć o nasadzenia rekompensujące – o składzie gatunkowym z gatunków rodzimych dostosowanym do możliwości siedliskowych .

 • nie dopuszcza się zanieczyszczania ziemi i powietrza w ilościach powodujących przekroczenie obowiązujących standardów


4) wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych , w odniesieniu

do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania

powyższych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony

środowiska


Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku wystąpienia powyższych awarii


5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

w odniesieniu do przedsięwzięć , dla których przeprowadzono postępowanie

dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko


Nie wymagane w sprawie


6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego

użytkowania , na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku

- Prawo ochrony środowiska

Nie wymagane w sprawie


7) stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji , o której mowa w

art.72 ust.1 okt 1 i 10 w/cyt. ustawy


Nie wymagane w sprawie


8) wymogi w zakresie obowiązków dotyczących zapobiegania , ograniczania oraz

monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a także wykonania

kompensacji przyrodniczej


Nie wymagane w sprawie


UZASADNIENIE

Gmina Aleksandrów w dniu 31 grudnia 2008 roku wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji hydroforni w miejscowości Jaksonek gmina Aleksandrów.

Powyższa inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko .

W dniu 7 stycznia 2009 roku organ prowadzący postępowania podał do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadomił strony, o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania zgodnie z §3 ust. 1 pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko , jako „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych , niewymienione w §2 ust.1 pkt 35 , o zdolności poboru wody nie niższej niż 10m³/h”, przedmiotową inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane postanowieniem organu, wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 7 stycznia 2009 roku o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu ewentualnego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Starosty Powiatu Piotrkowskiego , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi – Wydział Spraw Terenowych w Piotrkowie Trybunalskim .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim , opinią Znak: PPIS – ON - ZNS- 440/27/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku nie uznał za zasadne przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia .

Starosta Piotrkowski opinią , Znak: RS.V. 7633-21/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku , postanowił odstąpić od potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia .

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi – Wydział Spraw Terenowych w Piotrkowie Trybunalskim postanowieniem , znak RDOŚ-10-WST-PT-6617-1/001/09/zk z dnia 3 lutego 2009 roku postanowiła odstąpić od obowiązku przeprowadzania ocen oddziaływania na obszar NATURA 2000 dla inwestycji celu publicznego polegającego na modernizacji hydroforni w miejscowości Jaksonek gmina Aleksandrów .

W dniu 9 lutego 2009 roku Wójt Gminy Aleksandrów wydał postanowienie, w którym postanowił odstąpićod obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Następnie wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Dotrzymanie warunków określonych w punkcie 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska, oddziaływanie inwestycji nie ma charakteru nietypowego, ani wyjątkowo złożonego, nie naruszy też standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie pozostaje bez wpływu na obszar, tereny i obiekty prawnie chronione oraz cenne i rzadkie elementy, czy zasoby środowiska.

W decyzji nie ustalono wymogów :

 • w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, gdyż realizacja i eksploatacja

  przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535);

 • w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż oddziaływanie

  transgraniczne nie występuje.

W decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, co jest zgodne z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902).

W toku postępowania zapewniono udział społeczeństwa, poprzez wydanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących oraz udostępnienie wniosku o wydanie decyzji wraz z załącznikami w BIP i w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie też miała wpływu na najbliższe obszary Natura 2000, dlatego przy uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań dla projektowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono potrzeby określenia dodatkowych obowiązków w tym zakresie.

Z uwagi na niewielkie oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz fakt , iż poprawi ona warunki sanitarne na terenie gminy Aleksandrów , postanowiono jak w sentencji .

POUCZENIE

1) Zgodnie z art.86ustawy z dnia3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję , o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

4) Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

5) Zgodnie z art. 7 ust 3 i załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr.225 poz.1635) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki :

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Chrostowska Agata (sołtys wsi Jaksonek)

zam. Jaksonek

26-337 Aleksandrów

2. Urząd Gminy Aleksandrów

  - Referat Gospodarki Przestrzennej ,

Komunalnej i Gruntami ,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w/m

3. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Aleje 3-go Maja 33

97-300 Piotrków Tryb.

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.

Aleje 3-go Maja 8

97-300 Piotrków Tryb.

5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Wydział Spraw Terenowych w Piotrkowie Tryb.

ul. Sienkiewicza nr 16a

97-300 Piotrków Tryb.