Informacja dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Komunikaty i ogłoszenia

 Z A W I A D O M I E N I E

z dnia 5 kwietnia 2006 roku

Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , iż został opracowany projekt „REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ALEKSANDRóW”.
W związku z powyższym informuję , iż w terminie do dnia 10 maja 2006 roku można zapoznać się z treścią projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Aleksandrów” oraz składać ewentualne wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów , pokój nr 103 , tel. (0-44) 756-00-69 wew. 26.
Powyższy dokument podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Aleksandrowie w drodze Uchwały i wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

WóJT GMINY
Henryk Małecki