Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Komunikaty i ogłoszenia
WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY


Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) wykonując :

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/24/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność komunalną Gminy Aleksandrów :

Lp
Położenie nieruchomości
Numer działki
Powierzchnia nieruchomości
Nr księgi wieczystej
Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Forma zbycia nieruchomości

Miesięczna

wysokość opłat

z tytułu dzierżawy

Sposób zapłaty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1


STARA
50
1.100m²
30515


Działka zabudowana budynkiem składającym się z dwóch pomieszczeń o powierzchni użytkowej 60m² przeznaczonym na prowadzenie działalności handlowej , gospodarczej i usługowej

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy

Dzierżawa nieruchomości na czas nieoznaczony

Cena wywoławcza:

za grunt:

1100m² x 0,06zł/m²

x 22% VAT

za lokal:

60m² x 2,20zł/m²

x 22% VAT


Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dnia otrzymania faktury VAT


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie 21 dni licząc od dnia 13 lutego 2009 roku , poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie .

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.aleksandrow.net.pl oraz w prasie lokalnej .

Po upływie okresu o którym mowa powyżej nieruchomość ujęta w wykazie zostanie przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .

Z osobą która przetarg wygra zostanie sporządzona umowa dzierżawy na czas nieoznaczony.

Osoby zainteresowane wydzierżawieniem przedmiotowej nieruchomości winny zapoznać się z przedmiotem dzierżawy w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie .

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie – pokój nr 103 , tel.(0-44) 756-00-69 wew. 26 .Aleksandrów , dnia 11.02.2009rr