Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty i ogłoszeniaWYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻY

 Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) wykonując :

 • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXII/127/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność komunalną Gminy Aleksandrów
Lp
Położenie nieruchomości
Numer działki
Powierzchnia nieruchomości
Nr księgi wieczystej
Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Forma zbycia nieruchomości

Cena sprzedaży

Sposób zapłaty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1


OSTRÓW
182/27
299m²
29476


Działka rekreacyjna wydzielona w terenie pod drogę wewnętrzną

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach rekreacyjnych , na których z uwagi na przebiegającą granicę specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „DOLINA SRODKOWEJ PILICY” zostało wprowadzone ograniczenie rozwoju funkcji mieszkaniowo-rekreacyjnej

Bezprzetargowa sprzedaż na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych , w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych


3.163,50zł +22%

podatku VAT

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

2


OSTRÓW
182/28
260m²
29476


Działka rekreacyjna wydzielona w terenie pod drogę wewnętrzną

Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach rekreacyjnych , na których z uwagi na przebiegającą granicę specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „DOLINA SRODKOWEJ PILICY” zostało wprowadzone ograniczenie rozwoju funkcji mieszkaniowo-rekreacyjnej

Bezprzetargowa sprzedaż na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych , w celu poprawy ich warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych


2.763,50zł +22%

podatku VAT

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.


Prawo pierwszeństwa nabycia przedmiotowych nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 , pkt 2 , z zastrzeżeniem art.216a , przysługuje z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów osobie fizycznej lub prawnej , która spełnia jeden z następujących warunków tj. :

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed

  upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust. 1 . Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu

 • jest poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o jej nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art.35 ust.1 wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu .


Zgodnie z art.37 ust.2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość może być zbyta w drodze bezprzetargowej , jeżeli :

 • jest zbywana na rzecz osoby , której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu , stosownie do art.34

 • zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostkową samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami

 • jest zbywana na rzecz osób , o których mowa w art.68 ust.1 pkt 2

 • zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny

 • sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego

 • przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część , niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie , która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć , jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości

 • ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji

 • jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną , na której terenie jest położona

 • przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości , a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości

 • jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych , mających uregulowane stosunki z państwem , na cele działalności sakralnej

Z dniem 31 grudnia 2003 roku utracił moc obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzony Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29 grudnia 1986 roku ( Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 roku – z późn. zm.).

W chwili obecnej Gmina Aleksandrów nie ma opracowanego nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy .

Zainteresowani nabyciem działek o których mowa w niniejszym wykazie winni zapoznać się z przedmiotem sprzedaży w siedzibie Urzędu Gminy

w Aleksandrowie.

Szczegółowych informacje o działce można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie - pokój nr 103, tel. (0-44) 756-00-69 wew. 26

Aleksandrów, dnia 11.02.2009r