Uchwała Nr XXIV/133/2009 w sprawie zmiany budżetu.

UchwałyUchwała Nr XXIV/133/2009

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 04 lutego 2009 roku


w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e pkt.10, 15 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala , co następuje :


§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 360.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1


§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 10.765.327,00 zł

wydatki 15.050.327,00 zł.


§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 4.285.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.


§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 4.838.201,08 zł i rozchody budżetu w kwocie 553.201,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2009r. wg załącznika Nr 3 i ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 wg załącznika Nr 4.


§ 6. Ustala się limit wydatków na rok budżetowy 2009 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 7. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.138.931,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w załącznikach Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały stanowiących plan nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 18.901.410,00 zł.

§ 9. Do uchwały budżetowej załącza się prognozę łącznej kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za 2009 rok.


§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.-

Załączniki >>