Zarządzenie Nr 3/2009

ZarządzeniaZarządzenie Nr 3/2009

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 20 stycznia 2009 roku

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok
i planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów ustala co następuje:


§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2009 rok do Uchwały Nr XXIII/129/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku.