Uchwała Nr XXVII/155/2006 ws. zmiany budżetu gminy na rok 2006

Uchwały
Uchwała Nr   XXVII/155/2006
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 31 marca 2006 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 
 
                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4,9 lit. d, 10 i art. 57 ustawy z dnia     08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz z 2001 roku    Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,   Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441) art.165, art.166, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala,                   co następuje:
                 
 
                   § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 1.319.808,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
                    § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 710.978,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
                   § 3. Budżet po zmianach wynosi:
dochody     9.164.961,00 zł
wydatki      9.207.498,50 zł
 
                  § 4. Planowany deficyt stanowi kwotę 42.537,50zł i zostanie sfinansowany kredytem bankowym.
 
                  § 5. Ustala się przychody w wysokości 1.245.504,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:
1.otrzymane kredyty i pożyczki 1.245.504,00zł, w tym:
-         pożyczki na prefinansowanie projektów w wysokości 559.309,00zł.
 
                  § 6. Ustala się rozchody w wysokości 1.202.966,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
z tego:
1.     spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek 1.202.966,50zł, w tym:
a)     spłata pożyczki otrzymanej na prefinansowanie projektu                   w wysokości 719.085,00zł
 
§ 7. Uchwala się plan nakładów na inwestycje na 2006 rok wg działów   i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 8. Uchwala się limity wydatków na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
§ 9. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 11. Ustala się dotację dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 73.000,00zł z tego dla :
1.     Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 73.000,00zł.
 
§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1.595.504,00zł, z tego :
     1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  
         budżetu 350.000,00zł
     2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.245.504,00zł.
 
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
1)     na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem według załącznika Nr 5
2)     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości zadania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
 
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1)       dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem 
        przeniesień wydatków między działami
2)         przeniesienia kwot wydatków miedzy zadaniami w ramach działu nie zmieniających zakres wykonywania lub wstrzymujących ich wykonywanie
3)         przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
4)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
 
§ 15. Informację o wprowadzonych zmianach w planie wydatków Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.
 
§ 16. Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę długu według załącznika nr 9.
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9