UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006

Uchwały

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 31 marca 2006 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/132/2005 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 25.10.2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112; zmiana: Dz.U. z 2003r. Nr 137 poz.1304, Nr 90 poz.844, Nr 137 poz.1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz.2081, z 2004r. Nr 96 poz.959, Nr 179 poz.1845, z 2005r. Nr 10 poz.71, z 2005r. Nr 167 poz.1397), w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiana Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2002r. Nr 153 poz.1271, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2002r. Nr 214 poz.1806, z 2005r. Nr 172 poz.1441) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005r. Nr 22 poz.181)


u c h w a l a się, co następuje :


§1.Uchyla się § 15 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIII/132/2005, tj. Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31.12.2006r.