Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 26.02.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-3/2009


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)

postanawiam


odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na„przebudowie (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianów-Siucice gmina Aleksandrów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 468/2, 471/2, 92/1 o długości 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego”.


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 28 stycznia 2009 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianów-Siucice gmina Aleksandrów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 468/2, 471/2, 92/1 o długości 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego”.

W dniu 29 stycznia 2009 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art. 64

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. oraz Starosty Powiatowego w Piotrkowie Tryb. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

Uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r Nr 257 , poz. 2573) oraz art. 63 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku - zgodnie z opiniami właściwych organów w tym zakresie, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. z dnia 9 lutego 2009 roku - Znak: PPIS-ON-ZNS-440/64/09 oraz Starosty Powiatowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 18 lutego 2009 roku

- Znak: RZ.V. 7633-66/09

stwierdzam


iż inwestycjapolegająca na „przebudowie (modernizacji) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marianów-Siucice gmina Aleksandrów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 468/2, 471/2, 92/1 o długości 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego” nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

W związku z czym nie powstaje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.


POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie ,

w terminie 7 dni od daty otrzymania.


Otrzymują:

1. Migała Kamil (sołtys wsi Marianów)

zam. Marianów nr 18

26-337 Aleksandrów

2. Wnuk Jolanta (sołtys wsi Siucice)

zam. Siucice nr 64

26-337 Aleksandrów

3. Urząd Gminy Aleksandrów

    - Referat Gospodarki Przestrzennej ,

Komunalnej i Gruntami ,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w/m

4. BIP – Urzędu Gminy Aleksandrów

(www.bip.aleksandrow.net.pl)

5. a/a


Do wiadomości :

1. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Aleje 3-go Maja 33

97-300 Piotrków Tryb.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.

Aleje 3-go Maja 8

97-300 Piotrków Tryb.