Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwały

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Aleksandrów na 2006 rok

Dział I. Podstawowe Problemy Alkoholowe występujące na terenie gminy Aleksandrów
1. Aktualne informacje o gminie.
2. Problemy alkoholowe występujące na terenie gminy.
3. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenia gminy.

Dział II. Przeciwdziałanie Problemom Alkoholowym
l .Cele programu oraz główne kierunki działań. 2.Kontynuacja konkretnych działań z lat ubiegłych.

Dział III. Profilaktyka problemów alkoholowych
l .Kierunki działań profilaktycznych.

Dział IV. Zasady Wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Więcej...