Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 03.03.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-2/2009


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) po uzgodnieniu z organami opiniującymi wniosku złożonego w dniu 9 grudnia 2008 roku przez fundację „ART.OF LIVING POLSKA”w Warszawie ul.Oleandrów 4, lokal 3


postanawiam


uznać za zasadnie przeprowadzenie ocen oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającej na :

nadbudowie i rozbudowie budynku hotelowo-mieszkalnego , nadbudowie stołówki , nadbudowie kuchni i kotłowni , budowie stołówki i sali mediacji oraz adaptacji obiektów na cele statutowe , budowie budynku konferencyjno-szkoleniowego wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną” - na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 89/3, 90/1, 80 o powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów

Zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko z punktu widzenia warunków higieniczno-zdrowotnych winien spełniać wymagania określone w w art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) .

W trakcieprzeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy ze szczególnym uwzględnieniem przeanalizować art.63 ust.2 pkt e - „obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody”.


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 9 grudnia 2008 roku fundacja „ART.OF LIVING POLSKA”

w Warszawie wystąpiła do Wójta Gminy Aleksandrów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „nadbudowie i rozbudowie budynku hotelowo-mieszkalnego , nadbudowie stołówki , nadbudowie kuchni i kotłowni , budowie stołówki i sali mediacji oraz adaptacji obiektów na cele statutowe , budowie budynku konferencyjno-szkoleniowego wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną” na działkach oznaczonychw ewidencji gruntów numerami 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 89/3, 90/1, 80 o powierzchnicałkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gminaAleksandrów.

W dniu 15 stycznia 2009 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art. 64

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) zwrócił się do Państwowego Powiatowego.

Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. i Starosty Powiatowego w Piotrkowie Tryb. oraz zgodnie z art. 96 w/cyt. ustawy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

Uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w §3 ust.1 pkt 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r Nr 257, poz. 2573) oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku - zgodnie z opiniami właściwych organów w tym zakresie, tj.:


1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. z dnia 27 stycznia

2009 roku - Znak: PPIS-ON-ZNS-440/35/09 , który z punktu widzenia warunków

higieniczno-zdrowotnych uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na

środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

o którym mowa na wstępie


2. Starosty Powiatowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 28 stycznia 2009 roku

- Znak: RZ.V. 7633-31/09 , który odstąpił od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania

na środowisko przedsięwzięcia realizowanego przez fundację „ART.OF LIVING POLSKA”.

Z uwagi jednak na emisję zanieczyszczeń do środowiska w trakcie realizacji inwestycji w

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor zostanie zobligowany do :

1) wyposażenia terenu przedsięwzięcia w stosowne urządzenia do gromadzenia odpadów

2) zagospodarowania terenu lokalizacji przedsięwzięcia w sposób eliminujący możliwość

odpływu wód opadowych i roztopowych poza teren własności inwestora

3) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na :

a) pobór wód podziemnych , w przypadku realizacji własnego ujęcia wody

b) wprowadzanie ścieków bytowych , oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody

oraz wód opadowych i roztopowych do środowiska , o ile takie wystąpi


3. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19 lutego 2009 roku

- Znak RDOŚ-10-WPN-III-6617-32/09/mg , która wyraziła opinię o konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia .

W trackie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko organ opiniujący zwrócił

szczególną uwagę na przeanalizowanie art.63 ust.2 pkt e , gdyż przedmiotowe

przedsięwzięcie jest zlokalizowane w bliskim kontakcie z obszarami wymagającymi

specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk

oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszarach sieci Natura 2000

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Środkowej Pilicy” , oznaczony kodem

PLH100008 oraz proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „ Dolina Czarnej”.

Przeprowadzona w terenie dnia 9 lutego 2009 roku kontrola przez pracowników RDOŚ

w dolinie rzeki Pilicy , potwierdziła dane zawarte w karcie informacyjnej ww.

przedsięwzięcia , stanowiącej integralną część złożonego w dniu 9 grudnia 2008 roku

wniosku .

W związku z rozbudową inwestycji ulegnie zwiększeniu ilość odprowadzanych ścieków .

W związku z powyższym zachodzi prawdopodobieństwo , że przekroczone zostaną

standardy jakości środowiska - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Środkowej

Pilicy” , oznaczony kodem PLH100008.


stwierdzam


iż inwestycjapolegająca na „nadbudowie i rozbudowie budynku hotelowo-mieszkalnego , nadbudowie stołówki , nadbudowie kuchni i kotłowni , budowie stołówki i sali mediacji oraz adaptacji obiektów na cele statutowe , budowie budynku konferencyjno-szkoleniowego wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną” na działkach oznaczonychw ewidencji gruntów numerami 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 89/3, 90/1, 80 o powierzchnicałkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gminaAleksandrów może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z czym powstaje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.


POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie w terminie 7 dni od daty otrzymania.


Otrzymują:

1. Wijata Elżbieta - celem podania do publicznej wiadomości

zam. Taraska

26-337 Aleksandrów

2. Fundacja „ART.OF LIVING POLSKA”

zam. Taraska nr 19A

26-337 Aleksandrów

3. Urząd Gminy Aleksandrów

    - Referat Gospodarki Przestrzennej ,

Komunalnej i Gruntami ,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w/m

4. BIP – Urzędu Gminy Aleksandrów

(www.bip.aleksandrow.net.pl)

5. a/a


Do wiadomości :

1. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Aleje 3-go Maja 33

97-300 Piotrków Tryb.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.

Aleje 3-go Maja 8

97-300 Piotrków Tryb.

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź