Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

Przetargi


O G Ł O S Z E N I E

PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJNa podstawie art.37 ust.1 , art.38 ust. 1 i 2 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/24/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Aleksandrów :


I . OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI


Działka położona w miejscowości Stara gmina Aleksandrów oznaczona w ewidencji gruntów numerem 50 o powierzchni całkowitej 1.100m² , zabudowana budynkiem składającym się z dwóch pomieszczeń o powierzchni użytkowej 60m².

Uzbrojenie działki: woda , energia w budynku

Dojazd do działki: bezpośrednio z przyległej drogi powiatowej .

Nieruchomość posiada urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opocznie księgę wieczystą nr 30515.


II. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA


Prowadzenie działalności handlowej , gospodarczej lub usługowej .

Aktualnie Gmina Aleksandrów nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy .

Według operatu ewidencji gruntów działka położona w miejscowości Stara o numerze ewidencyjnym 50 o pow. 1.100m² oznaczona jest symbolem : B-PsVI.


III. CENA WYWOŁAWCZA MIESIĘCZNEGO CZYNSZU DZIERŻAWNEGO


  • łącznie za grunt i budynek wynosi 198,00zł + 22% VAT

  • wielkość wadium 20,00zł

  • wysokość postąpienia 2,00zł

Licytacji podlega cena netto.

Do wylicytowanego czynszu za dzierżawę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%


IV. FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ


Dzierżawa na czas nieoznaczony


V. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU


1. Wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości (20,00zł) najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2009 roku gotówką w kasie lub na podane poniżej konto Urzędu Gminy w Aleksandrowie :

  • BS Ziemi Piotrkowskiej O/Paradyż filia Aleksandrów

Nr 11 89730003 0020 0410 5369 0007

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .

3. Wpłacone wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu , niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi w kasie Urzędu Gminy.

4. Wadium wpłacone przez osobę która przetarg wygrała zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. W razie uchylenia się ustalonego dzierżawcy od zawarcia umowy Gmina Aleksandrów może od niej odstąpić , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .

6. Wójt Gminy Aleksandrów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn , o czym poinformuje w formie właściwej dla jego ogłoszenia .

7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne .

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo , przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika , na podstawie notarialnego pełnomocnictwa .

Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot .

8. Dzierżawca z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz oraz podatek od nieruchomości .

Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany corocznie w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim .


Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2009 roku o godz. 10ººw sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie .


VI. UWAGI OGÓLNE


1. Granice wydzierżawianej nieruchomości nie będą wskazywane , ani też wznawiane na koszt Urzędu Gminy w Aleksandrowie

2. Oferent , który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy , najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej .

Ogłoszenie przetargowe wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie , u sołtysa wsi Stara oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie: www.bip.aleksandrow.net.pl - od dnia 11 marca 2009 roku do dnia 28 kwietnia 2009 roku

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów (pokój nr 103) lub telefonem pod nr (0-44) 756-00-69 wew. 26.


Aleksandrów, dnia 11.03.2009r