Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek".

Przetargi


Aleksandrów, dnia 12.03.2009 r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja hydroforni w miejscowości Jaksonek

1)  Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

ug@aleksandrow. net.pl

www.bip.aleksandrow.net.pl

Godziny urzędowania 8.00- 16.00

2)  Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO

3)  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację można odbierać w pokoju nr 104 za odpłatnością lub na stronie internetowej (www.bip.aleksandrow.net.pl). W przypadku, kiedy Wykonawca poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po potwierdzeniu wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 11 8973 0003 0020 0410 5369 0007

z dopiskiem „Opłata za SIWZ”

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 20 zł.

4) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja hydroforni w miejscowości Jaksonek

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:

- remont budynku technologicznego w zakresie budowlanym

- wymiana urządzeń i instalacji technologicznych na urządzenia nowoczesne i o większej przepustowości wraz z opomiarowaniem i automatyką pracy stacji

- budowa 2 zbiorników wody czystej

- wykonanie międzyobiektowych rurociągów wod-kan. Związanych z budową zbiorników, na terenie działki istniejącej stacji uzdatniania

- wybudowanie studni chłonnych,

- wybudowanie osadnika popłuczyn z pompownią,

- wykonanie instalacji elektrycznych na terenie SUW oraz w budynku stacji w niezbędnym zakresie,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi

towarzyszące” realizacji robót, w szczególności roboty geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza .

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców do 30% wartości zamówienia.

Wykonawca wskaże w ofercie, części zamówienia, które powierzy podwykonawcom określając rodzaj i zakres prac oraz ich wartość. W przypadku braku takiego wskazania poczytywać się będzie, iż wykonawca wykona zadanie samodzielnie.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Kod CPV:

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynków


5)  Termin wykonania zamówienia 31 grudnia 2009r

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1ustawy z dnia 29.01.2004 PZP (t.j Dz.U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) tj.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki stawiane przystępującym do przetargu

 1. wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie,

 1. wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu

zamówienia,
 1. wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,

 1. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących

wspólnie i podwykonawców,

 1. wykonawca posiada płynność finansową w zakresie prowadzonej działalności

6) wykonawca dysponuje kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym

uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wod-kan oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego

7)wykonawca w okresie ostatnich 10 lat swojej działalności wykonał co najmniej trzy roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00PLN każda

8) wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejsza niż 70 tys. zł.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

Ocena spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków, zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

7) Wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału SIWZ powinny być złożone w języku polskim Wszelkie dokumenty dołączane w innym języku niż język polski powinny być załączone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

8) Informacje na temat wadium:

Od Wykonawców biorących udział w postępowaniu jest wymagane wniesienie wadium - 20 000 tys. zł . zgodnie z art. 45 ust 1-8 PZP

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 11 8973 0003 0020 0410 5369 0007


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki:

- najniższa cena – 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

Sekretariat urzędu

Do dnia 2009-04-02 do godz. 11.00

11) Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

Dnia 2009- 04 -02 godz. 11.15

12) Termin związania z ofertą:

Okres 30 dni od dnia otwarcia oferty

13) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień z Wykonawcą jest Pan Czesław Purgał, tel. (0-44) 756 00 69

14) Możliwość zmiany umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy pod warunkiem , że sprzyjać to będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych także w przypadku gdy zmiany takie będą korzystne bądź obojętne dla zamawiającego, a konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

15) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

16) Informacja o zamiarze dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

17) Informacje o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.Ogłoszono:
 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów

2. Strona internetowa Urzędu Gminy Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl

3. Portal UZP nr 60088-2009Data publikacji: 12.03.2009 r.

 

Załączniki >>

Projekt budowlany >>Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 60088-2009 z dnia 2009-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Aleksandrów
- remont budynku technologicznego w zakresie budowlanym -wymiana urządzeń i instalacji technologicznych na urządzenia nowoczesne i o większej przepustowości wraz z opomiarowaniem i automatyką pracy stacji - budowa 2 zbiorników...
Termin składania ofert: 2009-04-02

Numer ogłoszenia: 72842 - 2009; data zamieszczenia: 23.03.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 60088 - 2009 data 12.03.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów 39b, 26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie, tel. 044 7560027, fax. 044 7560014.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.2.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: b)posiadanie doświadczenie z ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, z tego okresu wyrażające się tym,że jako główny wykonawca wykonał przynajmniej 1 zamówienie b)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje); po dniu 01.03.2004r. i zakończone przed 02.03.2009.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Wprowadza się następujące zmiany:
Punkt 6 podpunkt 7 otrzymuje brzmienie:
"Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat swojej działalności wykonał co najmniej 1 zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN"