Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Przetargi


Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651,z 2009 r.Nr 08, poz. 1316 ) oraz uchwały Nr XXVI/148/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.


WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W 2009 ROKU


Do otwartego konkursu mogą przystąpić:

 • organizacje pozarządowe,

 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

 • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 1. Rodzaj zadania publicznego i termin jego realizacji:

Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka,tenis stołowy.

Termin realizacji – od dnia podpisania umowy z wybranym oferentem, do dnia 31.12.2009 roku.

 1. Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Aleksandrów na wsparcie realizacji zadania w 2009 roku:

30 tys. zł.

 1. Zasady przyznania dotacji:

Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r.” do dnia 14.04.2009r. do godz. 1000, osobiście lub za pośrednictwem poczty (ważna data stempla pocztowego), w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie, pokój nr 9.

 1. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

 2. Oferta musi obejmować całość zadania.

 3. Do oferty należy załączyć:

a) aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia),

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

 1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu organizacji.

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego

dotyczy zadanie,

e)oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysków 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 14.04.2009r. o godz. 1200 przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Aleksandrów w oparciu o następujące kryteria:

- spełnienie warunków formalnych,

- doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania stanowiącego przedmiot

oferty,

- procentowy udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania,

- liczba mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty.

 1. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji mogą być uzupełnione w ciągu 24 godzin. O brakach formalnych Gmina zawiadomi podmiot w sposób dla niego najbardziej dogodny. Oferta nieuzupełniona w wyznaczonym terminie nie może być rozpatrzona ze względów formalnych.

 1. Zrealizowane zadania publiczne:

Wymienione w ogłoszeniu zadanie realizowane było w 2008 roku przy wsparciu z budżetu gminy w wysokości 60 tys. Złotych.

O roztrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie