Uchwała Nr XXVI/144/2009

UchwałyUchwała Nr XXVI/144/2009

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 9 marca 2009 roku


w sprawie : zmian budżetu gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje :


§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 14.752,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 14.752,00 zł, oraz dokonuje się zmian w planach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 10.790.575,00 zł

wydatki 15.075.575,00 zł

§4. Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.285.000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek .


§ 5. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku wg załącznika Nr 3 i ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 wg załącznika Nr 4.


§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za 2009 rok.


§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Załączniki >>