Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 25.03.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-5/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania

administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


iż w dniu 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora :

Gminy Aleksandrów

26-337 Aleksandrów

wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na„przebudowie drogi gminnej we wsi Stara gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 131 o długości 910,00m i szerokości 4,00m”.

W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) podaje się do publicznej wiadomości niniejsze obwieszczenie na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie :

www.bip.aleksandrow.net.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz przesłane odpowiednim , z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia sołtysom wsi, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów , pok. Nr 103 , w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów , w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.