Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 25.03.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-5/2009


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)


postanawiam


odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na„przebudowie drogi gminnej we wsi Stara gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 131 o długości 910,00m i szerokości 4,00m”.


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 27 lutego 2009 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na„przebudowie drogi gminnej we wsi Stara gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 131 o długości 910,00m i szerokości 4,00m”.

W dniu 2 marca 2009 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art. 64

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. oraz Starosty Powiatowego w Piotrkowie Tryb. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

Uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r Nr 257, poz. 2573) oraz art. 63 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku - zgodnie z opiniami właściwych organów w tym zakresie, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. z dnia 10 marca 2009 roku - Znak: PPIS-ON-ZNS-440/89/09 oraz Starosty Powiatowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 13 marca 2009 roku - Znak: RZ.V. 7633-86/09


stwierdzam


iż inwestycjapolegająca na „przebudowie drogi gminnej we wsi Stara gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 131 o długości 910,00m i szerokości 4,00m” nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

W związku z czym nie powstaje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

 

POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie , w terminie 7 dni od daty otrzymania.


Otrzymują:

1. P. Grześkiewicz Stanisław (sołtys wsi Stara – celem podania do publicznej wiadomości)

zam. Stara nr 25

26-337 Aleksandrów

2. Urząd Gminy Aleksandrów

    - Referat Gospodarki Przestrzennej ,

Komunalnej i Gruntami ,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w/m

3. BIP – Urzędu Gminy Aleksandrów

(www.bip.aleksandrow.net.pl)

4. a/aDo wiadomości :

1. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Aleje 3-go Maja 33

97-300 Piotrków Tryb.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.

Aleje 3-go Maja 8

97-300 Piotrków Tryb.