Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 14.04.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-9/2009

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących


Na podstawie art. 61 ust 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zawiązku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam


o wszczęciu w dniu 14 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na„przebudowie drogi gminnej w miejscowości DĘBOWA GÓRA gmina Aleksandrów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 357 i 361 o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów .

W dniu 14 kwietnia 2009 roku , organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Powiatu Piotrkowskiego - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Podaje do publicznej wiadomości, że dane o w/w wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej urzędu www.aleksandrow.net.pl


Z dokumentacją w sprawie, zgodnie z art. 30 wyżej cyt, ustawy, każdy ma prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Aleksandrów , pokój nr 103 w godzinach 8.00 do 16.00 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia .

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie 21 dniowego terminu , pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem władnym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Aleksandrów .


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Aleksandrów oraz przesłane sołtysowi wsi Dębowa Góra celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.