Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2008r

Informacje i komunikaty
I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za IV kwartał 2008 roku


Wyszczególnienie Plan Wykonanie

                                                                                              (po zmianach)               (po zmianach)


A. Dochody                                                                               11.297.221,41               12.145.081,49


B. Wydatki                                                                                12.634.657,77               11.660.785,64

w tym: wydatki bieżące                                                               9.744.657,77                 9.188.761,65

wydatki majątkowe                                                                     2.890.000,00                 2.472.023,99


C. Nadwyżka/deficyt (A-B)                                                          -1.337.436,36                484.295,85


D. Finansowanie (D1-D2)                                                             1.337.436,36                -324.337,34


D1. Przychody ogółem:                                                                2.999.207,80                1.337.434,10

z tego:

a) kredyty i pożyczki                                                                   2.933.321,44                1.271.547,74

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE       0,00                            0,00

b) inne źródła (wolne środki z 2007 roku )                                       65.886,36                     65.886,36


D2. Rozchody ogółem:                                                                 1.661.771,44                1.661.771,44

z tego:

a) spłaty kredytów i pożyczek                                                       1.661.771,44                1.661.771,44

z tego:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE        1.304.863,44                1.304.863,44


Aleksandrów, dnia 02.02.2009r.