Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2009r

Informacje i komunikaty


I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za I kwartał 2009 roku


Wyszczególnienie Plan Wykonanie

                                                                                                   (po zmianach)           (po zmianach)


A. Dochody                                                                                    10.843.055,00           3.111.836,41


B. Wydatki                                                                                     15.128.055,00           2.220.651,36

w tym: wydatki bieżące                                                                    9.231.235,00            2.140.095,36

wydatki majątkowe                                                                          5.896.820,00            80.556,00


C. Nadwyżka/deficyt (A-B)                                                               -4.285.000,00           891.185,05


D. Finansowanie (D1-D2)                                                                  4.285.000,00            66.712,51


D1. Przychody ogółem:                                                                     4.838.201,08           159.958,51

z tego:

a) kredyty i pożyczki                                                                        4.838.201,08           0,00

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE            1.925.000,00           0,00

b) inne źródła (wolne środki z 2007 roku )                                            0,00                       159.958,51


D2. Rozchody ogółem:                                                                      553.201,08               93.246,00

z tego:

a) spłaty kredytów i pożyczek                                                           553.201,08                93.246,00

z tego:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE            66.000,00                  16.500,00


Aleksandrów, dnia 29.04.2009r.