Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 18.05.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-9/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania

administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


iż w dniu 18 maja 2009 roku na wniosek inwestora :

Gminy Aleksandrów

26-337 Aleksandrów

wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na„przebudowie drogi gminnej w miejscowości DĘBOWA GÓRA gmina Aleksandrów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 357 i 361 o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”.

W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) podaje się do publicznej wiadomości niniejsze obwieszczenie na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie :

www.bip.aleksandrow.net.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz przesłane odpowiednim , z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia sołtysom wsi , celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów , pok. Nr 103 , w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów , w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Aleksandrów , dnia 18.05.2009r


Znak: GR.OŚ.7624-9/2009


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 71 ust 1 i ust.2 , art. 75 ust.1 pkt 4 , art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora :

 • Gminę Aleksandrów powiat piotrkowski

z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

przebudowie drogi gminnej w miejscowości DĘBOWA GÓRA gmina Aleksandrów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 357 i 361 o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”.


OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego


1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia


Inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Dębowa Góra gmina Aleksandrów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 357 i 361 o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego.

Teren inwestycji w studniom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów przeznaczony został pod drogę gminną , a więc założenia projektowe są zgodne z planowaną inwestycją .

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich


 • w fazie realizacji inwestycji należy zapewnić prowadzenie robót w sposób zabezpieczający przed powstaniem szkód

 • wszystkie urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować

 • przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji posiadanych urządzeń

 • stosować urządzenia i technologie zapewniające minimalizację ilości wytwarzanych odpadów

 • prowadzić racjonalną gospodarkę wykorzystywania materiałów i surowców , a używane materiały , których stosowanie powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych , w miarę możliwości , zastępować substytutami mniej niebezpiecznymi dla środowiska

 • odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych przed

  dostępem osób nieupoważnionych , w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi

 • wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami , posiadających wymagane prawem zezwolenie w celu odzysku lub unieszkodliwiania

 • uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu , do którego inwestor posiada tytuł prawny

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdza się , aby występowały zabytki , wartości przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegające ochronie .

Teren pokryty jest roślinnością typową dla terenów rolnych i leśnych .

Po wykonaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu sprzed jej realizacji .


3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1-13

w/cyt. ustawy , w szczególności w projekcie budowlanym , w przypadku decyzji

o których mowa w art.72 ust.1 pkt 1 i 10 w/cyt. ustawy

 • projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszej decyzji

 • w projekcie budowlanym określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją przedsięwzięcia

 • istniejące urządzenia i obiekty dostosować do współpracy z projektowanymi w ramach rozbudowy przedsięwzięcia

 • w przypadku konieczności usuwania drzew lub krzewów , projekt budowlany należy

  rozszerzyć o nasadzenia rekompensujące – o składzie gatunkowym z gatunków rodzimych dostosowanym do możliwości siedliskowych .

 • nie dopuszcza się zanieczyszczania ziemi i powietrza w ilościach powodujących przekroczenie obowiązujących standardów


4) wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych , w odniesieniu

do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania

powyższych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo

ochrony środowiska


Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku wystąpienia powyższych awarii


5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

w odniesieniu do przedsięwzięć , dla których przeprowadzono postępowanie

dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko


Nie wymagane w sprawie

6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego

użytkowania , na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku

- Prawo ochrony środowiska

Nie wymagane w sprawie


7) stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji ,

o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1 i 10 w/cyt. ustawy

Nie wymagane w sprawie


8) wymogi w zakresie obowiązków dotyczących zapobiegania , ograniczania oraz

monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a także wykonania

kompensacji przyrodniczej


Nie wymagane w sprawie


UZASADNIENIE

Gmina Aleksandrów w dniu 14 kwietnia 2009 roku wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej w miejscowości DĘBOWA GÓRA gmina Aleksandrów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 357 i 361 o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”.

Powyższa inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko .

W dniu 14 kwietnia 2009 roku organ prowadzący postępowania podał do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadomił strony , o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania zgodnie z §3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko , dot. „ dróg publicznych o nawierzchni utwardzonej , niewymienionych w §2 ust.1 pkt 29 i 30 , z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie , przebudowie , montażu , remoncie lub rozbiórce : zjazdu z drogi publicznej , przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej , konstrukcji oporowej , przepustu , kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technologicznego dróg” , przedmiotową inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane postanowieniem organu, wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 14 kwietnia 2009 roku o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu ewentualnego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Starosty Powiatu Piotrkowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim , opinią Znak: PPIS – ON - ZNS- 440/133/09 z dnia 6 maja 2009 roku nie uznał za zasadne przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia .

Starosta Piotrkowski opinią , Znak: RS.V. 7633-126/09 z dnia 22 kwietnia 2009 roku , postanowił odstąpić od potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przez Gminę Aleksandrów przedsięwzięcia .

Po dokonaniu powyższych uzgodnień w dniu 15 maja 2009 roku Wójt Gminy Aleksandrów wydał postanowienie, w którym postanowił odstąpićod obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Następnie wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Dotrzymanie warunków określonych w punkcie 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko nie ma charakteru nietypowego, ani wyjątkowo złożonego, nie naruszy też standardów jakości środowiska.

Przedsięwzięcie pozostaje bez wpływu na obszar, tereny i obiekty prawnie chronione oraz cenne i rzadkie elementy, czy zasoby środowiska.

W decyzji nie ustalono wymogów :

 • w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, gdyż realizacja i eksploatacja

  przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535);

 • w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż oddziaływanie

  transgraniczne nie występuje.

W decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, co jest zgodne z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902).

W toku postępowania zapewniono udział społeczeństwa, poprzez wydanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących oraz udostępnienie wniosku o wydanie decyzji wraz z załącznikami w BIP i w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie też miała wpływu na najbliższe obszary Natura 2000, dlatego przy uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań dla projektowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono potrzeby określenia dodatkowych obowiązków w tym zakresie.

Z uwagi na niewielkie oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz fakt , iż poprawi ona warunki sanitarne na terenie gminy Aleksandrów , postanowiono jak w sentencji .

POUCZENIE

1) Zgodnie z art.86ustawy z dnia3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję , o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

4) Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

5) Zgodnie z art. 7 ust 3 i załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r. Nr.225 poz.1635) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki :

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. P. Józefowski Grzegorz

(sołtys wsi Dębowa Góra – celem podania do publicznej wiadomości)

zam. Dębowa Góra nr 19

26-337 Aleksandrów

2. P. Chmielewska Bożena

(sołtys wsi Dębowa Góra Kolonia – celem podania do publicznej wiadomości)

zam. Dębowa Góra Kolonia nr 23

26-337 Aleksandrów

3. Urząd Gminy Aleksandrów

  - Referat Gospodarki Przestrzennej ,

Komunalnej i Gruntami ,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w/m

4. BIP – Urzędu Gminy Aleksandrów

(www.bip.aleksandrow.net.pl)

5. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Aleje 3-go Maja 33

97-300 Piotrków Tryb.

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.

Aleje 3-go Maja 8

97-300 Piotrków Tryb.

7. a/a

Aleksandrów , dnia 18.05.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-9/2009


CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA


Charakterystyka przedsięwzięcia – stanowi załącznik do decyzji zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227).


1. Rodzaj , skala i usytuowanie przedsięwzięcia


Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowości DĘBOWA GÓRA gmina Aleksandrów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 357 i 361 o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w Gminie Aleksandrów pow. piotrkowski w odległości 25km od Piotrkowa Trybunalskiego .

Miejscowość położona jest przy głównym szlaku komunikacyjnym , przy drodze powiatowej Jaksonek – Skotniki .

Teren inwestycji w studniom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów przeznaczony został pod drogę gminną , a więc założenia projektowe są zgodne z planowaną inwestycją .

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego

oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach położonych w miejscowości DĘBOWA GÓRA gmina Aleksandrów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 357 i 361 .

Posiada w otoczeniu roślinność niską typową dla terenów rolnych i leśnych.

Teren planowanej inwestycji jest stosunkowo płaski .

Przebieg projektowanej drogi w planie sytuacyjnym znajduje się w istniejącym pasie.

Droga posiada jezdnię o nawierzchni z kruszywa kamiennego o szer. 4,00m..

Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejące stosunki wodne na gruncie , w związku z powyższym nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego .


3. Rodzaj technologii


Zamierzenie inwestycyjne ma na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych drogi poprzez wykonanie konstrukcji o nawierzchni z kruszywa łamanego gr.8cm na szerokości 4,00m i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4cm.


4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Nie przewiduje się innych wariantów realizacji projektowanej inwestycji .


5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

  materiałów , paliw oraz energii

Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu odbioru przez firmy specjalistyczne .

Szczegółowe warunki postępowania z powstającymi odpadami zostaną uregulowane na etapie przed oddaniem obiektu do użytkowania , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39 , poz. 251)


6. Rozwiązania chroniące środowisko


Przebudowa drogi wpłynie na poprawę ruchu drogowego .Zmniejszy czas przejazdu , a także poprawi warunki ruchu kierowców oraz pieszych oraz poprawi przepustowość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i drogowego , jakość życia mieszkańców .


7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub

  energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko


Przy wykonywaniu drogi zgodnie z przyjętą technologią nie będą przenikały do środowiska substancje i energie mogące pogorszyć istniejący stan środowiska naturalnego.


8. Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko


9. Występowanie obszarów podlegających ochronie , znajdujących się w zasięgu

  znaczącego oddziaływania


W bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody .


10. Podsumowanie – wnioski


Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska .