Ogłoszenie o zamówieniu - Samochód ratowniczo-gaśniczy

Przetargi


Dąbrowa nad Czarną Data 21.05.2009 r

Znak: OSP 1/2009

 
 

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

(wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

  

Przedmiot zamówienia: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu   ratowniczo-gaśniczego

z napędem 4x4

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

    OSP Dąbrowa nad Czarną , p-ta 26-337 Aleksandrów

    www.bip.aleksandrow.net.pl

    e-mail:ug@aleksandrow.net.pl

    godziny urzędowania: 8,oo – 16,oo

2) Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony o wartości poniżej  kwot  określonych

    przepisach, wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8  ustawy Pzp.

3) Adres strony internetowej , na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

    warunków  zamówienia:

    Specyfikację  można odebrać  osobiście  w UG w Aleksandrowie, lubOSP Dąbrowa nad Czarną 

    SIWZ  jest również dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:   

   ug@aleksandrow.net.pl

4) Opis  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia,  z  podaniem informacji 

    o możliwości  składania  ofert  częściowych:

4.1.W ramach planowanej inwestycji   przewiduje się :

zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczego z napędem 4x4

   na potrzeby  dla OSP w Dąbrowie nad Czarną

Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony

przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie,

Dopuszcza się posiadanie przez samochód świadectwa dopuszczenia w dniu

odbioru pojazdu przez zamawiającego.

 Szczegółowy  zakres prac został określony w załączniku nr 4 do SIWZ.


4.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV).

   Kody CPV 34.14.42.10-3  Wozy strażackie


5) Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania ofert częściowych.

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7) Termin wykonania zamówienia:   do 31 lipca 2009 r.

 

8) Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz opis  sposobu dokonywania oceny

    spełniania tych warunków:

   W  przetargu  mogą   wziąć  udział  wykonawcy  nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.  1 i 2  

   oraz  spełniający  wymogi   art. 22  ust. 1  ustawy  Prawo Zamówień Publicznych i warunki

   dodatkowe określone w SIWZ.

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym  

   i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów

do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

   zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu

  o przedłożone dokumenty i oświadczenia.

 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

2.1. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

   Prawo  zamówień publicznych, oraz wykonawców którzy;

2.1.1.  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

    postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

   uczestniczącymi  w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych

   wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2.1.2.  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2.1.3.  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

   potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają   błędy, z

   zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

2.1.4.  nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

9) Informacja na temat wadium:

    Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium przetargowego.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  Nazwa kryterium  Waga %

  Cena ofertowa   100   

11) Miejsce i termin składania ofert:

  w siedzibie zamawiającego

  GMINA Aleksandrów

  26-337 Aleksandrów, pow. piotrkowski

  do dnia 01 czerwca 2009 r do godz. 9.30

12)Miejsce i termin otwarcia ofert dnia 01.06.2009 roku, godz. 9.45

13) Termin związania ofertą:   30 dni od daty otwarcia ofert.

14). Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

  Zamawiający nie zamierza  zawierać  umowy ramowej.

15) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

  Zamawiający nie zamierza  ustanawiać  dynamicznego systemu  zakupów  oraz udzielać

  zamówień objętych tym systemem.

16) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

  aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której  będzie   

  prowadzona aukcja elektroniczna.

  Zamawiający nie przewiduje    przeprowadzenia aukcji elektronicznej  w celu wyboru   

  najkorzystniejszej oferty.

17) Ogłoszenie  zostało zamieszczone  na  portalu UZP w dniu 21.05.2009r pod nr 161050

  oraz  na stronie  internetowej  Zamawiającego.   

 

  Prezes OSP


Waldemar Jęcek

 

Załączniki >>