Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

Komunikaty i ogłoszeniaAleksandrów , dnia 09.07.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-12/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania

administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


iż w dniu 9 lipca 2009 roku na wniosek inwestora :

Andrzeja Janiec

zam. Skotniki nr 103

26-337 Aleksandrów

wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie stawu rybnego w miejscowości Wólka Skotnicka gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 208 o powierzchni lustra wody do 0,4000ha”

W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) podaje się do publicznej wiadomości niniejsze obwieszczenie na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie :

www.bip.aleksandrow.net.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz przesłane odpowiednim , z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia sołtysom wsi , celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów , pok. Nr 103 , w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów , w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Aleksandrów , dnia 09.07.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-12/2009


DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 71 ust 1 i ust.2 , art. 75 ust.1 pkt 4 , art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora :

 • Pana Andrzeja Janiec zam. Skotniki nr 103 gmina Aleksandrów powiat piotrkowski

z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

budowie stawu rybnego w miejscowości Wólka Skotnicka gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 208 o powierzchni lustra wody do 0,4000ha”


OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego


1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia


Inwestycja polegająca na budowie stawu rybnego w miejscowości Wólka Skotnicka gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 208 o powierzchni lustra wody do 0,4000ha.

Teren inwestycji w studniom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów stanowi grunty rolne (pola uprawne i pastwiska).

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich


 • w fazie realizacji inwestycji należy zapewnić prowadzenie robót w sposób zabezpieczający przed powstaniem szkód

 • wszystkie urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować

 • przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji posiadanych urządzeń

 • stosować urządzenia i technologie zapewniające minimalizację ilości wytwarzanych odpadów

 • prowadzić racjonalną gospodarkę wykorzystywania materiałów i surowców , a używane materiały , których stosowanie powoduje powstawanie odpadów niebezpiecznych , w miarę możliwości , zastępować substytutami mniej niebezpiecznymi dla środowiska

 • odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych miejscach , zabezpieczonych przed

  dostępem osób nieupoważnionych , w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi

 • wytworzone odpady należy przekazywać specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami , posiadających wymagane prawem zezwolenie w celu odzysku lub unieszkodliwiania

 • uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu , do którego inwestor posiada tytuł prawny


Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w odległości ok.6km od obszarów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt , dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 – PLH 100008 „Dolina Środkowej Pilicy”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wyznaczonym w drodze Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego nr 8/2009 (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 75 , poz. 712) - Piliczańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu , który poza obszarami Natura 2000 należy do innych form ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Teren pokryty jest roślinnością typową dla terenów rolnych i leśnych .

Dotychczas nieruchomość traktowana była jako nieużytki z uwagi na zakrzewienia i różnice wysokości terenu , wynoszące ok. 4,00m. Zasilenie w wodę ma pochodzić ze źródlisk które są usytuowane pod projektowanym stawem,.


3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1-13

w/cyt. ustawy , w szczególności w projekcie budowlanym , w przypadku decyzji

o których mowa w art.72 ust.1 pkt 1 i 10 w/cyt. ustawy

 • projekt budowlany nie może naruszać ustaleń wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszej decyzji

 • w projekcie budowlanym określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją przedsięwzięcia

 • istniejące urządzenia i obiekty dostosować do współpracy z projektowanymi w ramach rozbudowy przedsięwzięcia

 • w przypadku konieczności usuwania drzew lub krzewów , projekt budowlany należy

  rozszerzyć o nasadzenia rekompensujące – o składzie gatunkowym z gatunków rodzimych dostosowanym do możliwości siedliskowych .

 • nie dopuszcza się zanieczyszczania ziemi i powietrza w ilościach powodujących przekroczenie obowiązujących standardów


4) wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych , w odniesieniu

do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania

powyższych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo

ochrony środowiska


Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku wystąpienia powyższych awarii


5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

w odniesieniu do przedsięwzięć , dla których przeprowadzono postępowanie

dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie wymagane w sprawie


6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego

użytkowania , na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku

- Prawo ochrony środowiska


Nie wymagane w sprawie


7) stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji ,

o której mowa w art.72 ust.1 pkt 1 i 10 w/cyt. ustawy

Nie wymagane w sprawie


8) wymogi w zakresie obowiązków dotyczących zapobiegania , ograniczania oraz

monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a także wykonania

kompensacji przyrodniczej


Nie wymagane w sprawie


UZASADNIENIE

Inwestor Pan Andrzej Janiec zam. Skotniki gmina Aleksandrów w dniu 15 maja 2009 roku wystąpił do Urzędu Gminy w Aleksandrowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego w miejscowości Wólka Skotnicka gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 208 o powierzchni lustra wody do 0,4000ha.

Powyższa inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko .

W dniu 20 maja 2009 roku organ prowadzący postępowania podał do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadomił strony , o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania zgodnie z §3 ust. 1 pkt 66 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko , dot. „urządzeń do przerzutu wody w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów , jezior oraz innych zbiorników , niewymienionych w §2 ust.1 pkt 36” , przedmiotową inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane postanowieniem organu, wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 20 maja 2009 roku o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu ewentualnego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Starosty Powiatu Piotrkowskiego , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi – Wydział Spraw Terenowych w Piotrkowie Tryb.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim , opinią Znak: PPIS – ON - ZNS- 440/147/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku uznał , iż powyższe przedsięwzięcie zostało niewłaściwie zakwalifikowane zgodnie z w/cyt. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku . W związku z powyższym zalecono ponowne przeprowadzenie postępowania klasyfikacyjnego uwzględniającego rodzaj i wielkość produkcji ryb, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 91 w/wym. rozporządzenia.

Starosta Piotrkowski opinią Znak: RS.V. 7633-137/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku również uznał , iż planowane przedsięwzięcie zostało niewłaściwie zakwalifikowane .

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi – Wydział Spraw Terenowych w Piotrkowie Tryb. wyraziła opinię Znak: RDOŚ-10-WST.PT-6617-041/09/zk z dnia 15 czerwca 2009 roku , iż dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego w miejscowości Wólka Skotnicka gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 208 o powierzchni lustra wody do 0,4000ha , nie zachodzi konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Środkowej Pilicy” i Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu.

Po dokonaniu powyższych uzgodnień w dniu 26 czerwca 2009 roku Wójt Gminy Aleksandrów wydał postanowienie, w którym postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Następnie wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Dotrzymanie warunków określonych w punkcie 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko nie ma charakteru nietypowego, ani wyjątkowo złożonego, nie naruszy też standardów jakości środowiska.

Przedsięwzięcie pozostaje bez wpływu na obszar, tereny i obiekty prawnie chronione oraz cenne i rzadkie elementy, czy zasoby środowiska.

W decyzji nie ustalono wymogów :

 • w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, gdyż realizacja i eksploatacja

  przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535);

 • w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż oddziaływanie

  transgraniczne nie występuje.

W decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, co jest zgodne z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902).

W toku postępowania zapewniono udział społeczeństwa, poprzez wydanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących oraz udostępnienie wniosku o wydanie decyzji wraz z załącznikami w BIP i w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku.

W wyznaczonym terminie wpłynął sprzeciw Pana Jana Chudego zam. Wólka Skotnicka w sprawie budowy stawu rybnego na sąsiadującej z nim nieruchomości.


Skarżący w toku toczącego się postępowania został poinformowany , iż w obecnej chwili prowadzone jest postępowanie co do ocen oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji , a nie co do wydania zezwolenia na budowę stawu rybnego.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie też miała wpływu na najbliższe obszary Natura 2000 , dlatego przy uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań dla projektowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono potrzeby określenia dodatkowych obowiązków w tym zakresie.

Z uwagi na niewielkie oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz fakt , iż poprawi ona warunki sanitarne na terenie planowanej inwestycji , postanowiono jak w sentencji .

POUCZENIE

1) Zgodnie z art.86 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję , o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. art. 72 ust1 w/cyt. ustawy.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

4) Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

5) Zgodnie z art.5 ust.1 i załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pobrano opłatę skarbową w wys. 205,00zł

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki :

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. P. Paras Zygmunt

(sołtys wsi Wólka Skotnicka

– celem podania do publicznej wiadomości)

zam. Wólka Skotnicka nr 29

26-337 Aleksandrów

2. INWESTROR - P. Janiec Andrzej

zam. Skotniki nr 103

26-337 Aleksandrów

3. P. Sochacki Krzysztof

zam. Wólka Skotnicka nr 35

26-337 Aleksandrów

4. P. Chudy Jan

zam. Wólka Skotnicka nr 16

26-337 Aleksandrów

5. Urząd Gminy Aleksandrów

  - Referat Gospodarki Przestrzennej ,

Komunalnej i Gruntami ,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w/m

6. BIP – Urzędu Gminy Aleksandrów

(www.bip.aleksandrow.net.pl)

7. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Aleje 3-go Maja 33

97-300 Piotrków Tryb.

8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.

Aleje 3-go Maja 8

97-300 Piotrków Tryb.

9. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Wydział Spraw Terenowych I

ul. Sienkiewicza nr 16a

97-300 Piotrków Tryb.

10.a/a
Aleksandrów , dnia 09.07.2009r

Znak: GR.OŚ.7624-12/2009

 


CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA


Charakterystyka przedsięwzięcia – stanowi załącznik do decyzji zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227).


1. Rodzaj , skala i usytuowanie przedsięwzięcia


Planowane przedsięwzięcie polega na budowie stawu rybnego w miejscowości Wólka Skotnicka gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 208 o powierzchni lustra wody do 0,4000ha .

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w Gminie Aleksandrów pow. piotrkowski .

Posiada dostęp z drogi wiejskiej biegnącej przez Wólkę Skotnicką w kierunku Diablej Góry .

Zabudowania gospodarcze P. Jana Chudego (stodoła) położone na zachód od działki w odległości ok. 25m od przewidywanego lustra wody.

Zabudowa mieszkaniowa położona po północnej stronie drogi do Diablej Góry w odległości ok. 50m od przyszłego stawu .

Teren planowanej inwestycji dotychczas stanowił nieużytek z uwagi na duże deniwelacje terenu i źródliska .

Teren inwestycji w studniom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów stanowi grunty rolne (pola uprawne i pastwiska).

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego

oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 208.

Teren planowanej inwestycji obecnie stanowi nieużytki , zakrzewione z dużymi deniwelacjami terenu , różnica wysokości ok. 4,00m .

Planowana inwestycja ingeruje w istniejące stosunki wodne na gruncie , w związku z powyższym wymagać będzie pozwolenia wodno-prawnego .


3. Rodzaj technologii


Zamierzenie inwestycyjne ma na celu mało intensywną hodowlę ryb i uproduktywnienie tej powierzchni . Zasilenie w wodę ma pochodzić ze źródlisk które są usytuowane pod projektowanym stawem.

Zgromadzona woda w stawie ma stanowić zasób wodny dla kolejnych stawów położonych poniżej w miejscowości Wólka Skotnicka .

Prace będą obejmowały : dokonanie wykopu, uporządkowanie dna, skarb oraz zabezpieczenie urobiska obsiewam .

Z uwagi na położenie inwestycji na terenie Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy zapewnić swobodną migrację małych zwierząt , poprzez zastosowanie ażurowych ogrodzeń .

W przyszłości należy liczyć się z możliwością pojawienia się bobrów i ich niepożądaną obecnością na tego typu obiekcie . Dlatego na etapie projektowania i budowy stawu , należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia np. wkopać siatkę w groble .


4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Nie przewiduje się innych wariantów realizacji projektowanej inwestycji .


5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

  materiałów , paliw oraz energii

Wszystkie powstające w wyniku realizacji inwestycji odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane na jej terenie do czasu odbioru przez firmy specjalistyczne .

Szczegółowe warunki postępowania z powstającymi odpadami zostaną uregulowane na etapie przed oddaniem obiektu do użytkowania , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39 , poz. 251)


6. Rozwiązania chroniące środowisko


Budowa stawu rybnego wpłynie na poprawę warunków estetycznych i sanitarnych na terenie planowanej inwestycji .

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na najbliższe obszary Natura 2000.

7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub

  energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko


Przy wykonywaniu stawu zgodnie z przyjętą technologią nie będą przenikały do środowiska substancje i energie mogące pogorszyć istniejący stan środowiska naturalnego.


8. Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko


9. Występowanie obszarów podlegających ochronie , znajdujących się w zasięgu

  znaczącego oddziaływania


Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w odległości ok.6km od obszarów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt , dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 – PLH 100008 „Dolina Środkowej Pilicy”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wyznaczonym w drodze Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego nr 8/2009 (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 75 , poz. 712) - Piliczańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu , który poza obszarami Natura 2000 należy do innych form ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.


10. Podsumowanie – wnioski


Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska .