Uchwała Nr XXVIII/157/06

Uchwały
Uchwała Nr  XXVIII/157/06
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 26 kwietnia 2006 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 
 
                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 57 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,   Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441) art.165, art.166, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:
                 
             § 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 39.523,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
             § 2. Budżet po zmianach wynosi:
dochody     9.164.961,00 zł
wydatki      9.247.021,50 zł
 
             § 3. Planowany deficyt stanowi kwotę 82.060,50zł i zostanie sfinansowany:
1.     kredytem bankowym w kwocie 42.537,50 zł
2.     wolnymi środkami z 2005 roku w kwocie 39.523,00 zł
 
             § 4. Ustala się przychody w wysokości 1.285.027,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:
     1. otrzymane kredyty i pożyczki 1.245.504,00zł, w tym:
          -  pożyczki na prefinansowanie projektów w wysokości 559.309,00zł
     2. wolne środki z 2005 roku 39.523,00 zł.
 
             § 5. Ustala się rozchody w wysokości 1.202.966,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego:
      1. spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek 1.202.966,50zł, w tym:
          a) spłata pożyczki otrzymanej na prefinansowanie projektu w wysokości 719.085,00zł
 
             § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
             § 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.
 

             § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2