Uchwała Nr XXVIII/158/06

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/158/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 kwietnia 2006 roku
 
 
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa”
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203 i z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy w Aleksandrowie   u c h w a l a, co następuje:
 
 
            § 1.1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Aleksandrów oraz jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa”, zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami”
                    2. Postanowień niniejszej uchwały nie stosuje się, jeżeli zasady i tryb umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.
 
            § 2.1. Wierzytelności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:
1.      dłużnik – osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił bezwartościowe przedmioty codziennego użytku domowego;
2.      dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować  należność,           a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3.      sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art.13 oraz art.361 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535, Nr 217, poz. 2125; z 2004r. Nr 91, poz. 870, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539);
4.      zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.
         2. Umorzenie wierzytelności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane jeszcze inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
 
              § 3. Umorzenie wierzytelności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części wierzytelności albo jej rozłożenie na raty może nastąpić również w przypadku uzasadnionych względami społecznymi i gospodarczymi, na pisemny wniosek dłużnika przy uwzględnieniu możliwości płatniczych dłużnika oraz uzasadnionego interesu Gminy.
 
              § 4. Do umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty wierzytelności są uprawnieni:
1.      Wójt Gminy Aleksandrów – jeżeli w dniu podjęcia decyzji wartość wierzytelności nie przekracza pięciokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw;
2.      Wójt Gminy Aleksandrów – po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej Komisji Rady Budżetowo-Samorządowej jeżeli w dniu podjęcia decyzji wartość wierzytelności przekracza pięciokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw;
3.      kierownik jednostki organizacyjnej gminy – jeżeli w dniu podjęcia decyzji wartość wierzytelności nie przekracza trzykrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego Rozporządzeniem Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.
 
              § 5.Wójt Gminy Aleksandrów i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, właściwi do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat wierzytelności głównej, są również uprawnieni do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek i innych wierzytelności ubocznych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 
              § 6.Umorzenie wierzytelności, odroczenie terminu spłaty albo ich rozłożenie na raty następuje:
1.      w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno – prawnym - na podstawie decyzji Wójta Gminy Aleksandrów lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy;
2.      w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym – na podstawie przepisów kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 
              § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów.
 
              § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.