Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2006r.

Informacje i komunikaty
I N F O R M A C J A
o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów
za I kwartał 2006 roku w (złotych)
 
 
       Wyszczególnienie                                                                                                         Plan                          Wykonanie
                                                                                                                                        (po zmianach)              (po zmianach)  
 
A.    Dochody                                                                                                                      9.164.961                      2.347.095
 
B.    Wydatki                                                                                                                        9.207.499                       1.814.180
        w tym: wydatki bieżące                                                                                             7.326.699                       1.765.685
                    wydatki majątkowe                                                                                       1.880.800                            48.495
 
C.    Nadwyżka/deficyt (A-B)                                                                                                  -42.538                          532.915
 
D.    Finansowanie (D1-D2)                                                                                                   42.538                         -61.972
 
D1. Przychody ogółem:                                                                                                      1.245.504                           39.523 
        z tego:
        a) kredyty i pożyczki                                                                                                     1.245.504                                     0
            w tym:
            na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków
            pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE                 797.604                                     0
        b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku )                                                                             0                            39.523
 
D2. Rozchody ogółem:                                                                                                       1.202.966                          101.495
       z tego:   
       a) spłaty kredytów i pożyczek                                                                                      1.202.966                          101.495
           w tym:
           na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków
           pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE                   809.085                                      0