Postanowienie - Dąbrowa nad Czarmą

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 14.08.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-16/2009


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)


postanawiam


odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na„remoncie drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 31 o długości 744m w granicach istniejącego pasa drogowego”.


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 22 lipca 2009 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „remoncie drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 31 o długości 744m w granicach istniejącego pasa drogowego”.

W dniu 23 lipca 2009 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art. 64

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. i Starosty Powiatowego w Piotrkowie Tryb. oraz zgodnie z art. 96 w/cyt. ustawy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi – Wydział Spraw Terenowych w Piotrkowie Tryb. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

Uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r Nr 257, poz. 2573) oraz art. 63 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku - zgodnie z opiniami właściwych organów w tym zakresie, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. z dnia 30 lipca 2009 roku - Znak: PPIS-ON-ZNS-440/184/09, Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 29 lipca 2009 roku - Znak: RZ.V. 7633-177/09 oraz Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 7 sierpnia 2009 roku - Znak: RZ.V. 7633-180/09 w związku z Postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 lipca 2009 roku – Znak:RDOŚ-10-WPN.III-6617-99/09/jk


stwierdzam


iż inwestycjapolegająca na „remoncie drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną gmina Aleksandrów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 31 o długości 744m w granicach istniejącego pasa drogowego” nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z czym nie powstaje obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.


POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie , w terminie 7 dni od daty otrzymania.


Otrzymują:

1. P. Szczegielniak Alina

(sołtys wsi Dąbrowa nad Czarną – celem podania do publicznej wiadomości)

zam. Dąbrowa nad Czarną nr 8A

26-337 Aleksandrów

2. Urząd Gminy Aleksandrów

    - Referat Gospodarki Przestrzennej ,

Komunalnej i Gruntami ,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w/m

3. BIP – Urzędu Gminy Aleksandrów

(www.bip.aleksandrow.net.pl)

4. a/a


Do wiadomości :

1. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Aleje 3-go Maja 33

97-300 Piotrków Tryb.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.

Aleje 3-go Maja 8

97-300 Piotrków Tryb.