Ogłoszenie

Komunikaty i ogłoszenia


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :


  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXVII/162/97 z dnia 30 czerwca 1997 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXVII/157/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Aleksandrów.

Lp.
OBRĘB

Numer działki

Pow.
w m²

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza
w zł

Wysokość wadium

w zł
Minimalne postąpienie

w zł

UWAGI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1


OSTRÓW
179/33


649m²


27891


działka położona w terenach zabudowy rekreacyjnej


Brak planu zagospodarowania przestrzennego .

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów działka znajduje się w terenach rekreacyjnych , na których z uwagi na przebiegającą granicę specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „DOLINA SRODKOWEJ PILICY” zostało wprowadzone ograniczenie rozwoju funkcji mieszkaniowo-rekreacyjnej

6.857zł
700zł


70


Do wartości (ceny sprzedaży) działki uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%


Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2009 roku o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie .

W przetargu mogą brać udział osoby , które najpóźniej do dnia 12 października 2009 roku wpłacą w gotówce w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów lub na konto :

  • BS Ziemi Piotrkowskiej O/Paradyż filia Aleksandrów

    Nr 11 89730003 0020 0410 5369 0007

wadium w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości .

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu , niezwłocznie po jego zakończeniu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Zwrot wadium nastąpi w kasie Urzędu Gminy.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.

Osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe , które określi notariusz .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167 , poz. 1758 ze zm.).

Cudzoziemiec , przystępując do przetargu , musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia .


UWAGA : GRANICE ZBYWANYCH NIERUCHOMOŚCI NIE BĘDĄ WSKAZYWANE ANI TEŻ WZNAWIANE NA KOSZT

URZĘDU GMINY ALEKSANDRÓW .


Wójt Gminy Aleksandrów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn , o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie: www.bip.aleksandrow.net.pl .

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz na stronie internetowej Urzędu

Gminy w Aleksandrowie: www.bip.aleksandrow.net.pl - od dnia 11 września 2009 roku do dnia 16 października 2009 roku

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów (pokój nr 103) lub telefonem

pod nr (0-44) 756-00-69 wew. 26.


Aleksandrów, dnia 11.09.2009r