Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 12.11.2009r.

Znak:GR.OŚ.7624-17/2009


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) po uzgodnieniu z organami opiniującymi wniosku złożonego w dniu 22 października 2009 roku przez Zakład Chemiczny WaBa - W i B Jęcek Spółka Cywilna z/s w Dąbrowie nad Czarną nr 80A gmina Aleksandrów


postanawiam


uznać za zasadnie przeprowadzenie ocen oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającej na :

budowie małej elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o łącznej maksymalnej mocy 600kW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 443/2 położonej w obrębie wsi Reczków Nowy gmina Aleksandrów”.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko z punktu widzenia warunków higieniczno-zdrowotnych winien być sporządzony w pełnym zakresie z odpowiednią szczegółowością oraz dokładnością i winien spełniać wymagania określone w art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).

W trakcie opracowywania raportu należny zwrócić szczególną uwagę na określenie rodzaju terenu w zasięgu oddziaływania akustycznego elektrowni wiatrowej oraz określić poziom hałasu na tych terenach, wyrażony wskaźnikami Laeq D i Laeq N w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej oraz zabudowy jednorodzinnej .


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 22 października 2009 roku Zakład Chemiczny WaBa - W i B Jęcek Spółka Cywilna z/s w Dąbrowie nad Czarną gmina Aleksandrów wystąpił do Wójta Gminy Aleksandrów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego nabudowie małej elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o łącznej maksymalnej mocy 600kW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 443/2 położonej w obrębie wsi Reczków Nowy gmina Aleksandrów.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r Nr 257, poz. 2573) planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako mogące oddziaływać na środowisko.

W dniu 22 października 2009 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art. 64

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. oraz Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

Uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w §3 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r Nr 257, poz. 2573) oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

- zgodnie z opiniami właściwych organów w tym zakresie, tj.:

1) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. z dnia 3 listopada 2009 roku - Znak: PPIS-ON-ZNS-440/227/09 , który z punktu widzenia warunków higieniczno-zdrowotnych uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia o którym mowa na wstępie . Raport winien spełniać wymagania określone w art.66 cytowanej w sentencji ustawy.

2) Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 23 października 2009 roku Znak: RZ.V. 7633-228/09, który orzekł o potrzebie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji .

Potrzeba sporządzenia raportu zdaniem organu opiniującego wynika głównie z konieczności określenia zasięgu emisji hałasu do środowiska i potwierdzenie , czy zachowane będą dopuszczalne poziomy hałasu na terenie chronionym .

Organ opiniujący określił ponadto , iż to Wójt Gminy jest organem właściwym do określenia rodzaju terenu w zasięgu oddziaływania akustycznego elektrowni wiatrowej oraz do określenia dopuszczalnego poziomu hałasu na tych terenach , wyrażonego wskaźnikami Laeq D i Laeq N w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej oraz zabudowy jednorodzinnej .

Podkreślił na potrzebę przedstawienia i potwierdzenia przez Wójta Gminy mapy sytuacyjnej z zaznaczonym zasięgiem oddziaływania uciążliwości hałasowej , z naniesioną granicą istniejących i planowanych obszarów prawnie chronionych przed hałasem tj. terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.


stwierdzam


iż inwestycjapolegająca na „budowie małej elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o łącznej maksymalnej mocy 600kW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 443/2 położonej w obrębie wsi Reczków Nowy gmina Aleksandrów ” może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z czym powstaje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja położona jest w terenie Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego Rozporządzeniem Nr 8/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 roku (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z 2009r. Nr 75 , poz. 712) oraz ok. 1,5km od Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dolina Środkowej Pilicy (oznaczonego kodem PLH 100008) , ok. 1km od Sulejowskiego Parku Krajobrazowego , uznanego Rozporządzeniem Nr 24/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2006 roku (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z 2006r. Nr 248 , poz. 1910) , ok. 3km od rezerwatu krajobrazowego „Diabla Góra” i ok. 8km od planowanego obszaru wchodzącego w skład sieci Natura 2000 „Dolina Czarnej”.

Na obszarze gminy Aleksandrów brak jest planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/79/2008 z dnia 26 marca 2008 roku możliwość zabudowy zagrodowej oraz jednorodzinnej obejmuje maksymalnie odległość 80-100m od krawędzi drogi. Zważywszy na powyższe planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na znajdującą się w odległości ok.420m na północ i ok.630m na zachód istniejącą zabudowę mieszkaniową .

Zważywszy na powyższe nie stwierdza się potrzeby opracowywania mapy sytuacyjnej z zaznaczonym zasięgiem oddziaływania uciążliwości hałasowej oraz naniesioną granicą istniejących i planowanych obszarów prawnie chronionych przed hałasem tj. terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.


POUCZENIE


Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie w terminie 7 dni od daty otrzymania.


Otrzymują:

1. Zakład Chemiczny WaBa

W i B Jęcek Spółka Cywilna

Dąbrowa nad Czarna nr 80A

26-337 Aleksandrów

2. P. Ślusarczyk Zbigniew (sołtys wsi Reczków Nowy)

- celem podania do publicznej wiadomości

zam. Reczków Nowy nr 5

26-337 Aleksandrów

3. P. Brzozowski Mariusz (sołtys wsi Skotniki)

zam. Skotniki nr 12

26-337 Aleksandrów

4. P. Paras Zygmunt (sołtys wsi Wólka Skotnicka)

zam. Wólka Skotnicka nr 29

26-337 Aleksandrów

5. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Aleje 3-go Maja 33

97-300 Piotrków Tryb.

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.

Aleje 3-go Maja 8

97-300 Piotrków Tryb.

7. Urząd Gminy Aleksandrów

    - Referat Gospodarki Przestrzennej ,

Komunalnej i Gruntami ,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w/m

8. BIP – Urzędu Gminy Aleksandrów

(www.bip.aleksandrow.net.pl)

9 .a/a

Strony postępowania :

1. P. Waldemar Jęcek

zam. Dąbrowa nad Czarna nr 80A

26-337 Aleksandrów

(dz. nr 443/1 )

2. P. Barbara Jęcek

zam. Dąbrowa nad Czarna nr 80A

26-337 Aleksandrów

(dz. nr 443/1)3. P. Michalski Stanisław

zam. Reczków Nowy nr 41

26-337 Aleksandrów

(dz. nr 443/3)

4. P. Michalski Mariusz

41-940 Piekary Śląskie

ul. Ogrodowa 20/5

(dz. nr 444)

5. Urząd Gminy Aleksandrów

    - zarządca drogi lokalnej

(dz. nr 327)