Obiwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 10.XII.2009r

Znak:GR.OŚ.7624-17/2009OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


iż w dniu 9 grudnia 2009 roku wydano postanowienie w sprawie zawieszenia wszczętego w dniu 22 października 2009 roku postępowanie do czasu przedłożenia uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie małej elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o łącznej maksymalnej mocy 600kW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 443/2 położonej w obrębie wsi Reczków Nowy gmina Aleksandrów”


W związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) podaje się do publicznej wiadomości niniejsze obwieszczenie na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie www.bip.aleksandrow.net.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz przesłane odpowiednim, z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia, sołtysom wsi, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów , pokój nr 103 w godzinach urzędowania.

Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów , w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.