Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


 Aleksandrów , dnia 11.XII.2009r

Znak:GR.OŚ.7624-18/2009


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


iż w dniu 11 grudnia 2009 roku wydano postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na„budowie tartaku wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 45/1 i 46 położonych w obrębie wsi Józefów Nowy gmina Aleksandrów”


W związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) podaje się do publicznej wiadomości niniejsze obwieszczenie na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie www.bip.aleksandrow.net.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz przesłane odpowiednim, z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia, sołtysom wsi, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów , pokój nr 103 w godzinach urzędowania.

Od postanowienia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów , w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.