Protokół Nr XXXII/2009

Protokoły
P R O T O K Ó Ł
Nr XXXII/2009
z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie
odbytej w dniu 30 listopada 2009 roku

Cały dokument w postaci .pdf >>