Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Komunikaty i ogłoszenia


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241) oraz uchwały Nr XXXIII/203/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

 

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W 2010 ROKUW otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

  1. Rodzaj zadania publicznego i termin jego realizacji:

a) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów w piłce nożnej oraz w innych dziedzinach sportu i rekreacji;

b) organizacja i przygotowanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów do zawodów sportowych i rekreacyjnych;

c) zapewnienie przejazdów na imprezy sportowe dzieciom i młodzieży oraz drużynom reprezentującym Gminę Aleksandrów;

d) organizacja, szkolenie i prowadzenie drużyn sportowych w rozgrywkach ligowych.

  1. Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Aleksandrów na wsparcie realizacji zadania w 2010 roku - 50 tys. zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

a)Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku.

b) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Aleksandrów a oferentem, którego oferta zostanie wybrana.

c) W trakcie realizacji zadania dopuszcza się mozliwość przesunięć środków finansowych między pozycjami wydatków określonych w kosztorysie zadania, na które przyznano dotację do wysokości 5 % kwoty przypisanej danej pozycji, bez sporządzania aneksu do umowy.

V. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Aleksandrów w 2010 r.” do dnia 09.03.2010 r. do godz. 1000, osobiście lub za pośrednictwem poczty (ważna data stempla pocztowego), w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie, pokój nr 9.

Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

  1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2010 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej UG
w Aleksandrowie przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Aleksandrów. Komisja przedstawi Wójtowi Gminy propozycję przyznania dotacji na realizację zadania
w formie protokołu.

Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia możliwość realizacji zadania, przedstawioną kalkulację kosztów oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową dokonane będzie w oparciu o następujące kryteria:

- spełnienie warunków formalnych,

- doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- procentowy udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania,

- liczbę mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty.

  1. Informacje dotyczące udzielonych przez Gminę dotacji na realizację zadań tego samego rodzaju w roku poprzednim.

Gmina Aleksandrów na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2009 roku przeznaczyła kwotę 30 tys. zł.


O roztrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu wraz z obowiązującym formularzem oferty, umów
i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie – w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – pok. Nr 106; tel. 44 756 00 38.


Wójt Gminy Aleksandrów

/-/ Dionizy Głowacki