Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 22.02.2010 r.

Znak: GR.OŚ.7624-1/2010


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących


Na podstawie art. 61 ust 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zawiązku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam


o wszczęciu w dniu 22 lutego 2010 roku na wniosek Gminy Aleksandrów , zgodnie z art.11a ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm) , postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów gmina Aleksandrów na działkach oznaczonych nr ewid. 757,661,663/1, 671,

672/1,677,678,823,687,688,689,697,698,699,704,705,712,713,714,721,722,737,738,745,746,
747,754/1,853,854,855,770/1,770/2,771,776,777,782,783,789,793,670,664,673,676,680/1,
685,686/1,690,693,694,700,703,706,710,711,716,720,723,736,739,744,748,749,753,758,761,764,

850,851,852,769/2,772,775,778,781,784,788,800,799,798,797,796/1”

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów .

W dniu 22 lutego 2010 roku , organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi Wydział Spraw Terenowych w Piotrkowie Tryb. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Podaje do publicznej wiadomości, że dane o w/w wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej urzędu www.aleksandrow.net.pl


Z dokumentacją w sprawie, zgodnie z art. 30 wyżej cyt. ustawy, każdy ma prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Aleksandrów , pokój nr 103 w godzinach 8.00 do 16.00 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia .

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie 21 dniowego terminu , pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem władnym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Aleksandrów .


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Aleksandrów oraz przesłane sołtysowi wsi Aleksandrów celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.