Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Komunikaty i ogłoszenia | Zarządzenia
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15/2010

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z przekroczeniem stanu alarmowego w rzece Czarna Maleniecka i Pilica Wójt Gminy Aleksandrów z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1. Wprowadza się całodobowe dyżury w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego od godziny 21.00 dnia 19 maja 2010 roku oraz gotowość użycia jednostek OSP z terenu Gminy Aleksandrów.

§ 2. Wprowadza się alarm przeciwpowodziowy od godziny 21.00 dnia 19 maja 2010 roku dla sołectw Siucice – Kolonia, Siucice, Ciechomin, Rożenek, Borowiec, Kotuszów, Dąbrowa Nad Czarną, Dębowa Góra, Dębowa Góra – Kolonia, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Stara, Dąbrówka, Szarbsko, Sieczka.

§ 3. Na terenie gminy, w miejscowościach, w których ogłoszono alarm przeciwpowodziowy należy w szczególności:

               1. podać informację mieszkańcom o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego,
               2. posiadać siły i środki w gotowości użycia,
               3. przygotować ludność i inwentarz do ewentualnej ewakuacji,
               4. śledzić poziom wody w rzekach,
               5. monitorować stan wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń hydrotechnicznych.

§ 4. Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie sołectw przekazywać do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W sytuacjach poważnych zagrożeń informacje przekazywać natychmiast Przewodniczącemu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.Wójt Gminy Aleksandrów

/-/ Dionizy Głowacki