Ogłoszenie o przetargu na budowę boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do piłki siatkowej

Przetargi


Aleksandrów, dnia 26.05.2010r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

1. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna).

2. Remont istniejącego boiska do piłki siatkowej.

1)  Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

ug@aleksandrow.net.pl

www.bip.aleksandrow.net.pl

Godziny urzędowania 8.00- 16.00

2)  Określenie trybu zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000EURO

3)  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację można odbierać w pokoju nr 104 za odpłatnością lub na stronie internetowej (www.bip.aleksandrow.net.pl). W przypadku, kiedy Zamawiający poprosi o przesłanie SIWZ drogą pocztową, wysłanie dokumentacji nastąpi po potwierdzeniu wpłaty na rachunek bankowy Zamawiającego.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004

z dopiskiem „Opłata za SIWZ”

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 20 zł.

4) Opis przedmiotu zamówienia:

1. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna).

2. Remont istniejącego boiska do piłki siatkowej.

  • wytyczenie geodezyjne

  • budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna)

  • remont istniejącego boiska do piłki siatkowej

  • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza


Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawce materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.

Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych materiałów spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art.30 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi

towarzyszące” realizacji robót, w szczególności roboty geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

Szczegółowy rodzaj i zakres robót określony został w:

  1. projekcie budowlanym i przedmiarze robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Kod CPV: 45-21-22-00-8

45-11-27-20-8

45-23-61-19-7

5)  Termin wykonania zamówienia 30.09.2010 r.

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227,poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778).tj.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki stawiane przystępującym do przetargu

  1. wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie,

  1. wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu

zamówienia,
  1. wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,

  1. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących

wspólnie,

5) wykonawca dysponuje kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym

uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i musi być on wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

6) wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia

postępowania ) wykonał trzy roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartością co najmniej 200.000,00 zł.

7) wykonawca posiada płynność finansową w zakresie prowadzonej działalności- posiada środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie nie mniejszej niż 200.000,00 zł lub posiada zdolność kredytową potwierdzoną przez bank do zaciągnięcia kredytu w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. W przypadku podmiotów występujących wspólnie łączna wartość kredytu w wysokości 200.000,00 zł

8) wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 150.000,00 zł.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

Ocena spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków, zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

7) Wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału SIWZ powinny być złożone w języku polskim Wszelkie dokumenty dołączane w innym języku niż język polski powinny być załączone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

8) Informacje na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust.3-8 w wysokości 6.000,00 PLN.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 11 8973 0003 0020 0410 5369 0007

.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie dla każdego rodzaju jednostki:

- najniższa cena – 100%


10) Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

26 – 337 Aleksandrów

Sekretariat urzędu

Do dnia 2010.06.10

do godz. 09.3011) Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B

Sala konferencyjna

26 – 337 Aleksandrów

Dnia 2010.06.10 o godz. 10.00


12) Termin związania z ofertą:

Okres 30 dni od dnia otwarcia oferty


13) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień z Wykonawcą jest Pan Czesław Purgał , tel. (0-44) 756 00 69

14) Możliwość zmiany umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy pod warunkiem, że sprzyjać to będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych a, także w przypadku gdy zmiany takie będą korzystne bądź obojętne dla Zamawiającego, jak również w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

15) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

16) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

17) Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej


Ogłoszono:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów

2. Strona internetowa Urzędu Gminy Aleksandrów www.bip.aleksandrow.net.pl

3. Portal UZP nr 144822 - 2010


Data publikacji: 26.05.2010 r.

 

SIWZ >>

Projekt budowlany >>

Przedmiar >>