UCHWAŁA NR XXVIII /160/06

Uchwały

 

UCHWAŁA NR XXVIII/160/06
RADY GMINY W ALEKSANDROWIE
z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie: uwzględnienia w opracowanych zmianach do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów obszaru przestrzeni publicznej, stanowiącego centrum wsi w miejscowości Skotniki.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 27 marca2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717Dz.U.
z 2004r. Nr 6 poz.41 Nr 141, poz.1492 oraz Dz.U.z 2005r. Nr 113, poz. 954) z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a co następuje:

§1 . Ustala się obszar przestrzeni publicznej, stanowiący centrum wsi w miejscowości Skotniki, obejmujący teren działek o następujących numerach ewidencyjnych:485/2 i 864.
§ 2. Przedmiotowy obszar został przedstawiony w formie graficznej i opisowej stanowiącej załączniki od Nr 1 do Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się przedmiotowy obszar przestrzeni publicznej, jako centrum miejscowości ze względu na jego centralne położenie w miejscowości Skotniki. Przedmiotowy teren ma szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych jego mieszkańców.
§ 4. Postanawia się uwzględnić w opracowanych zmianach do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów, przedmiotowy obszar przestrzeni publicznej, jako centrum wsi w miejscowości Skotniki.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXVIII /160/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 kwietnia 2006r
 
OPIS OBSZARU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Centrum wsi miejscowości Skotniki gm. Aleksandrów zostało na terenie, obejmującym działki o następujących nr ewidencyjnych :485/2 i 864
Jako centrum wsi w miejscowości Skotniki został wyznaczony obszar przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.
W opracowanych obecnie zmianach do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów określony zostanie obszar przestrzeni publicznej tj. centrum wsi miejscowości Skotniki.
Na wyznaczonym obszarze przestrzeni publicznej, stanowiącym centrum miejscowości można lokalizować:
 • budynki służące zaspokojeniu lokalnych potrzeb społecznych i kulturalnych.
 • obiekty handlowe, gastronomiczne, usługowe
 • place utwardzone przeznaczone do organizowania imprez zbiorowych, rekreacyjnych i kulturalno- oświatowych,
 • miejsca wypoczynkowe: trawniki i tereny zielone.
     Przestrzeń publiczna, stanowiąca centrum wsi Skotniki będzie kształtowana poprzez modernizację placów, chodników, a także urządzenie terenów zielonych, trawników.
    Kształtowanie centrum wsi poprzez zagospodarowanie centralnego placu w Skotnikach oraz urządzenie miejsca wypoczynku ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej, a także poprawę ich jakości życia.
Projekt zagospodarowania centralnego placu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego” będzie realizowany na działkach o numerach ewidencyjnych: 485/2 i 864.
Projekt nie będzie wykraczała poza wyznaczone centrum wsi w miejscowości Skotniki.