Zapytanie o cenę modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

Przetargi


Aleksandrów, dnia 23.06.2010 r.


ZAPYTANIE O CENĘ


Działając w imieniu Gminy Aleksandrów, Wójt Gminy Aleksandrów z siedzibą w Aleksandrowie, Aleksandrów 39 B, 26-337 Aleksandrów zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania następującego przedmiotu zamówienia:

Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie”, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23 sierpnia 2010 r.

Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.)

Ofertę należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Aleksandrowie , Aleksandrów 39 B, 26-337 Aleksandrów lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie w pokoju nr 9 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2010 roku do godz. 16:00. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adresem zamawiającego oraz dopiskiem: „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie”

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów: cena – 100%

Ofertę należy napisać w języku polskim – na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem)

Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia i kwalifikacje umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia w podanym terminie oraz dysponują potencjałem kadrowym i technicznym odpowiednim do wykonania tego zamówienia.

Wraz z oferta przedłożyć należy następujące dokumenty:

  1. Referencje (dwie) potwierdzające, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (jedna) – z podaniem daty i miejsca wykonania.

  2. Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

 

Dokument do pobrania tutaj (.pdf) >>

Załączniki :

  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy

  3. Przedmiar robót