UCHWAŁA NR XXVIII/156/06

Uchwały

 

UCHWAŁA NR XXVIII/156/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4,9 lit. d, 10 i art. 57 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203 ) oraz art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:§ 1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
i udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów.

§ 2. Uchwałą nie wymaga złożenia sprawozdania.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego