ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

Zarządzenia

 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006
Wójta Gminy w Aleksandrowie
z dnia 23 maja 2006 roku.
w sprawie : wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
z terenu Gminy Aleksandrów


Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1 . Zarządzenie określa wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Aleksandrów .

§ 2 . Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Aleksandrów powinien złożyć do Urzędu Gminy w Aleksandrowie wniosek o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników według obowiązującej stawki .

§ 3 . Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien zawierać :
 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności
 3. określenie środków technicznych , jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
  prowadzenie działalności objętej wnioskiem
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
 5. proponowane zabiegi w zakresie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po
  zakończeniu działalności
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jaj
  prowadzenia
  § 4. Do wniosku o którym mowa w § 3 przedsiębiorca jest obowiązany
dodatkowo dołączyć :
 1. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
  ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez niego środków technicznych
  (np. śmieciarki , pojazdy asenizacyjne) umożliwiającego świadczenie usług (np. dowód
  rejestracyjny , umowa kupna , dzierżawy , leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze)
 3. umowę , zaświadczenie bądź inny dokument wystawiony przez administratora wysypiska
  lub stacji zlewnej o gotowości odbioru przez niego odpadów bądź nieczystości ciekłych , z podaniem miejsca ich odbioru
 4. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej z określeniem przedmiotu tej działalności
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien we wniosku o którym mowa w § 3 dodatkowo określić :
 1. rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości
 2. sposób realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji
  składowanych na składowiskach odpadów , oraz udokumentować gotowość ich przejęcia
  przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów , spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania
  § 6. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości , obejmujące niesegregowane odpady komunalne , jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych odpadów komunalnych , w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów

§ 7 . Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Aleksandrów powinien :
 1. posiadać zaplecze techniczno biurowe w postaci bazy transportowej , wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej ,
 2. posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w miejsce postojowe dla posiadanych pojazdów
 3. dysponować sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania odpadów i transportu odpadów , których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie ładunku
 4. dysponować sprawnymi pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193 , poz. 1617)
 5. prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania usług , zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Aleksandrów” oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zarządzeniu
 6. zapewnić właścicielom nieruchomości , zakup lub dzierżawę odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów komunalnych , a mieszkańcom , którzy wyraża chęć segregacji zapewnić odpowiednie urządzenia przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów
 7. prowadzić rejestrację odpadów w tym wysegregowanych , umożliwiającą ustalenie masy odpadów ulegających biodegradacji a kierowanych na składowiska – zgodnie z obowiązującymi przepisami
 8. posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów oraz nieczystości ciekłych
 9. przedłożyć umowę stwierdzającą gotowość odbioru nie segregowanych odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych , spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art.9 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 628 z późn. zm.)
 10. posiadać umowę stwierdzającą gotowość odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów wielkogabarytowych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów z remontów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 11. posiadać aktualną umowę stwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
 12. zapewnić gotowość zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z właścicielem każdej nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności
 13. oznaczyć pojazdy i urządzenia za pomocą logo lub nazwy firmy
  § 8 . Przedsiębiorca , który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Aleksandrów :
 1. przyjmują do wiadomości i przestrzegają postanowień przepisów prawa miejscowego , w
  szczególności „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Aleksandrów”
 2. zapewniają odbiór wszystkich selektywnie zebranych rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z którymi mają zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych , w tym powstających w gospodarstwie domowym odpadów ulegających biodegradacji , wielkogabarytowych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów .
 3. zobowiązani są do prowadzenia ewidencji umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem oraz zobowiązani są do 15 dnia po upływie każdego miesiąca przekazać Wójtowi Gminy Aleksandrów wykaz właścicieli nieruchomości , z którymi w poprzednim miesiącu zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości , z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły .
  Wykaz musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości , datę zawarcia lub rozwiązania umowy
 4. zobowiązani są do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Aleksandrów w terminie do końca pierwszego kwartału za rok poprzedni informacji dotyczącej :
  a) masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju
  nieczystości ciekłych z terenu Gminy Aleksandrów
  b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych
  c) masy odpadów komunalnych ulegającej biodegradacji składowanych na
  składowiskach odpadów
  d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na
  składowiskach odpadów i sposobów ich zagospodarowania
§ 9 . Spełnienie wymagań zawartych w§ 8 powinno zostać odpowiednio
udokumentowane .
§ 10 . Opłaty pobierane przez przedsiębiorcę , za usługi o których mowa
w niniejszym Zarządzeniu nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat wynikające z Uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie

§ 11. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności
poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych , położonych na terenie Gminy Aleksandrów oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Aleksandrów w Biuletynie Informacji Publicznej .

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.