Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

Informacje i komunikaty

 

Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości:

I. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2005 rok (w złotych)
Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie (po zmianach)

A. Dochody

7.412.441

7.149.891

B. Wydatki

8.390.798

8.088.724

w tym: wydatki bieżące

6.362.674

6.168.114

wydatki majątkowe

2.028.124

1.920.610

C. Nadwyżka / deficyt (A-B)

-978.357

-938.833

D. Finansowanie (D1 – D2)

978.357

978.356

D1. Przychody ogółem:

1.426.182

1.448.759

z tego: a) kredyty i pożyczki

1.426.182

1.426.181

w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE

967.082

967.082

b) inne źródła ( wolne środki z 2004 roku)

22.578

22.578

D2. Rozchody ogółem:

470.403

470.403

z tego: a) spłaty kredytów i pożyczek

470.403

470.403

w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

0

0

II. Wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2005r

0

0

z tego : a) wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych

0

0

b) uznane za bezsporne przez Gminę Aleksandrów, będącą dłużnikiem

0

0

III. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2005r.

44.435

IV. Dotacja udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2005r

0

V. Udzielone poręczenia i gwarancje w 2005r.

0

VI. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005r.
1

Łoś Waldemar

2

Psut Władysław

3

Zdonek Jarosław

4

Stanik Zdzisław

5

Sipa Jan

6

Kozłowski Marian

7

Konopacka Dorota

8

Midel Janina

9

Sipa Danuta

10

Kowalska Barbara

11

Olszta Leopold

12

Kowalska Marianna

13

Fałkowski Jan

14

Szymacha Mirosław

15

Gorycza Lucjan

16

Mazur Zofia

17

Pietruszka Aleksander

18

Gliszczyńska Jadwiga

19

Skiba Zofia

20

Mikołowski Waldemar

21

Matyszewski Zbigniew

22

Wujek Robert

23

Antosik Jacek

24

Błaszczyk Stanisław

25

Pilarczyk Henryk

26

Rudzka Ewa

27

Górecka Marianna

28

Wiaderna Marianna

29

Jończyk Eugeniusz

30

Stępień Andrzej

31

Kondaszewska Teresa

32

Madziarski Tadeusz

33

Olczyk Krzysztof

34

Wujek Jerzy

35

Moneta Józef

36

Mamrot Lidia

37

Seroka Teresa

38

Kowalski Józef

39

Kluska Stanisław

40

Biniek Stanisław

41

Sipa Tadeusz

42

Słodkowski Zdzisław

43

Komorowski Karol

44

Mamrot Marian

45

Chmielewska Rozalia

46

Wątroba Elżbieta

47

Majewski Mirosław

48

Błaszczyk Teresa

49

Paras Zofia

50

Rudzki Jerzy

51

Kurosz Janina

52

Grabowska Aldona

53

Leśniewski Łukasz

54

Leśniewski Tomasz

55

Gwarda A. Balasiński S.

56

Rycyk Zbigniew

57

Matyszewski Jarosław

58

Król Teresa

59

Nowak Lech

60

Sipa Ewa

61

Pastuszka Eugeniusz

62

Leśniewski Andrzej

63

Rogozińska Janina

64

Teda Tomasz

65

Donner Edward

66

Banaszczyk Paweł

67

Jędrasik Wojciech

68

Szpital Rejonowy

69

Kacprzyk Ryszard

70

Paszewski Janusz

71

Wach Grzegorz

72

Maryan Eugeniusz

73

Fugiel Marcin

74

Rudzka Kazimiera

75

Gajewski Wojciech

76

Białek Hanna

77

Ciapała Jacek

78

Olczyk Leopold

79

Bernacka Janina

80

Majcher Barbara

81

Gąsiorowski Zbigniew

82

Stępień Stanisław

83

Wójcik Piotr

84

Śpiewak Andrzej

85

Borowska Dorota

86

Kucharski Marian

87

Maziec Teresa

88

Konecki Jan

89

Węglarska Alina

90

Kacprzyk Grzegorz

91

Morawski Tomasz

92

Sipa Sylwia

93

Anusiak Alicja

94

Rudzki Jerzy

95

Sipa Antoni

96

Sipa Mariusz

97

Mamrot Alicja

98

Wamil Janina

99

Bińkowski Sławomir

100

Rzonsowski Bogdan

101

Kacprzyk Henryk

102

Gliszczyńska Jadwiga

103

Walasik Józef

104

Budzyński Jerzy

105

Łągwa Maria i Bogdan

106

Kucharski Paweł

107

Migała Mirosław

108

Rygała Marek

109

Krupa Bartłomiej

110

Bajerowski Piotr

111

Albin Elżbieta

112

Miller Barbara

113

Pyzia Jan

114

Ząbecki Wiesław

115

Sekulska Aneta

116

Kowalski Leszek

117

Damek Alicja

118

Marszałek Bogusława

119

Sipa Marian

120

Gawrda Andrzej

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2005r.

 
1.

Rudzka Dorota

2.

Hejmanowski Zbigniew

VIII . Wykaz osób prawnych i osób fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatku

rolnego w okresie od 1.01.2005r. do 31.12.2005r. (ulga żołnierska, inwestycyjna i z tyt.

zakupu ziemi na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego).
1

Teda Leonard

2

Sipa Andrzej

3

Kondaszewska Teresa

4

Ogrodnik Zdzisław

5

Gorycza Lucjan i Grażyna

6

Przybył Łukasz

7

Marjan Ryszard i Irena